Publicaties

Aalonderzoek Hoogheemraadschap van Delfland: groei en verspreiding van rode aal (Anguilla anguilla) 2019

Griffioen, A.B.

Samenvatting

Het Hoogheemraadschap van Delfland (HHD) heeft de afgelopen jaren bijgedragen aan het verbeteren van de overlevingskansen van Europese aal (Anguilla anguilla) in het beheergebied. Er is gei╠łnvesteerd in het vispasseerbaar maken van kunstwerken en het verbeteren van de (ecologische) waterkwaliteit. Ook is met de lokale beroepsvisserij overeengekomen te stoppen met aalvisserij in het gehele beheergebied van Delfland voor de periode 2017 t/m 2022. Het is echter onbekend hoeveel glasaal het beheergebied op natuurlijke wijze binnenkomt, waar de aal heen gaat en hoe groot het aalbestand is. Delfland heeft dan ook besloten om in de periode 2017 t/m 2022 onderzoek te doen naar de intrek van glasaal en de aalpopulatie in het beheergebied. De beroepsvisserij wordt betrokken in deze onderzoeken. Deze studie betreft een merk-terugvangstexperiment van rode aal in vijf deelgebieden in boezemwater van HHD: Berkelse Zweth, Nieuwe Water, Vlaardingse Vaart, Boonervliet en het Verversingskanaal nabij gemaal Schoute. Het doel van het onderzoek is het vaststellen van variatie in groei, opbouw van de aalpopulatie en verspreiding van rode aal in het beheergebied. Deze rapportage betreft een verslaglegging van het derde onderzoeksjaar (jaar 3). De werkzaamheden in van jaar 1 en jaar 2 zijn in aparte rapportages gepubliceerd. In het derde jaar is geprobeerd om de alen die in jaar 1 en jaar 2 zijn gemerkt terug te vangen en opnieuw op te meten. Het onderzoek wordt voortgezet met het (terug)vangen van rode aal in jaar 4 t/m 6 (2020-2022). In 2017 (jaar 1) en 2018 (jaar 2) zijn in totaal 1008 rode alen van een 12mm PITtag voorzien. Het onderzoek wordt in het veld uitgevoerd door visserijbedrijf W. den Boer met ondersteuning van vrijwilligers van de Hengelsportvereniging SVBD (Sport Visserij Belangen Delfland), GHV / Groene Hart en medewerkers van Hoogheemraadschap van Delfland. Wageningen Marine Research begeleidt het onderzoek. De vrijwilligers van de SVBD, GHV / Groene Hart en medewerkers van Hoogheemraadschap van Delfland helpen niet alleen mee met het onderzoek, maar zorgen er ook voor dat er toezicht is bij alle veldwerkzaamheden. In totaal zijn 186 alen teruggevangen van de 1008 gemerkte rode alen (18.5%). De groeisnelheid ligt rond de 45mm per jaar en er is variatie tussen de gebieden. Op basis van de teruggekoppelde data is de gemiddelde groeisnelheid bij het Nieuwe Water het hoogst (59mm per jaar). Echter, in dit gebied zijn ook de minste rode alen teruggevangen (2017-2018: 3 stuks en 2018-2019: 14 stuks), waardoor het gemiddelde minder betrouwbaar is in vergelijking tot de andere gebieden. De laagste gemiddelde groei wordt gemeten in het Verversingskanaal (28.0 mm/jaar). Er zijn binnen dit onderzoek diverse alen gevonden die over 1 of 2 jaar geen groei realiseerden. Hiervan zijn er relatief veel in het Verversingskanaal gevonden en zorgen voor het lage gemiddelde aan groei. Deze rapportage betreft een tussenrapportage, een data rapportage. In de aankomende jaren wordt het onderzoek voortgezet en zal in 2022 afgesloten worden met een uitgebreidere rapportage en analyse.