Publicaties

Scenariostudie perspectief voor ontwikkelrichtingen Nederlandse landbouw in 2050

Lesschen, Jan Peter; Reijs, Joan; Vellinga, Theun; Verhagen, Jan; Kros, Hans; Vries, Marion de; Jongeneel, Roel; Slier, Thalisa; Gonzalez Martinez, Ana; Vermeij, Izak; Daatselaar, Co

Samenvatting

In deze studie zijn vier verschillende scenario’s ontwikkeld voor landbouw en landgebruik in 2050. Het gaat om hypothetische scenario’s, waarbij de aanname is dat alle boeren in Nederland de gekozen ontwikkelrichting volgen en alle bijbehorende maatregelen toepassen. Het doel van de scenario’s is om aanknopingspunten te geven voor een onderbouwde discussie over de toekomst van de Nederlandse landbouw. De te verwachten effecten van de scenario’s op het gebied van milieu en economie zijn zo concreet mogelijk bepaald met behulp van modellen en expertkennis. In de vier scenario’s is onderscheid gemaakt naar a) de ontwikkelrichting van de landbouw (productiviteit-gedreven versus natuurinclusieve bedrijfsvoering, en b) milieugebruiksruimte (voorgenomen versus striktere milieubeleidsdoelen. Voor ieder scenario is een pakket aan (technische) maatregelen gedefinieerd, passend bij de betreffende ontwikkelrichting en milieugebruiksruimte. Als deze maatregelen ontoereikend zijn voor het behalen van de milieudoelen, zijn verandering van het landgebruik (vergroten areaal bos, veengrond uit productie) en krimp van de veestapel als opties meegenomen om de milieudoelen toch te bereiken. De uitkomsten van de vier scenario’s zijn vergeleken met een referentiescenario dat uitgaat van bestaand beleid zonder additionele maatregelen, maar autonome ontwikkelingen in o.a. het landbouwareaal, dierlijke en gewasopbrengsten en voedselconsumptie meeneemt. De effecten van de scenario ’s zijn in beeld gebracht voor een groot aantal kwantitatieve milieu- en economie-indicatoren en kwalitatief voor verdienmodel, biodiversiteit, dierenwelzijn en weerbaarheid tegen klimaatverandering.