Publicaties

Monitoring effecten Innovatieve Zoet-Zout Scheiding Krammersluizen : plan van aanpak

Wijsman, Jeroen

Samenvatting

De Krammersluizen worden gerenoveerd en zullen worden voorzien van een innovatief zoet-zout scheidingssysteem (IZZS). Dit zal ertoe leiden dat er vooral tijdens de winterperiode meer (ruim 3 keer zo veel alsnu) zoetwater vanuit het Krammer-Volkerak wordt geloosd op de Oosterschelde. De verwachting is dat de IZZS rond 2025 operationeel zal zijn. De verandering van het spoel-en spuiregime naar de Oosterschelde, waardoor het zoutgehalte afneemt,kan gevolgen hebben voor de ecologische ontwikkeling(e.g. kokkels)in de nabije omgeving van het sluizencomplex. Ook de condities in de gebiedenwaar mosselen (hangcultuur) worden gekweekt en de gebieden waar op kreeften wordt gevist kunnen worden beïnvloed door de toevoer van extrazoet water.Dit rapport behelst het plan van aanpak voor de monitoring effecten Innovatieve Zoet-Zout Scheiding Krammersluizen. In dit rapport worden werkzaamheden beschreven voor de (T0) monitoring van de effecten op de ontwikkeling en overleving van mosselen en kokkels alsmede de gevolgen op de visserij op kreeft. Na gereedkomen van de IZZS zal de monitoring nog een aantal jaren worden voortgezet om mogelijke effectenvan de ingreepte kunnen kwantificeren. De onderwerpen die onderdeel vormen vandit plan van aanpak zijn:•ontwikkeling van mosselentijdens het groeiseizoen;•overleving van mosselentijdens de winterperiode;•inventarisatie van het voorkomen (leeftijd, aantallen, biomassa)van kokkels, in aanvulling op de jaarlijkse WOT survey in de Oosterschelde;•groei en overleving van kokkelsin het intergetijdengebied;•Monitoring t.b.v. het kwantificeren van eventuele gevolgen voor kreeftenvissers.De resultaten van de monitoring kunnen worden gebruikt om de effecten van het nieuwesluis-en waterbeheer op de mosselen, kokkels en kreeften nabij het sluizencomplex te kunnen vaststellen. Enerzijds worden hiermee een deel van de eisen uit de natuurvergunning en de beheerstaak van RWS, het bewaken van de kwaliteit van de Oosterscheldein het licht van Natura2000, gediend. En anderzijds worden potentiele effecten voor medegebruikers van het gebied (e.g. mosselkwekers, kreeftenvissers, MZI-ondernemers) vastgesteld.