Publicaties

Aalonderzoek Hoogheemraadschap van Delfland: groei en verspreiding van rode aal (Anguilla anguilla) 2020 : een datarapportage

Griffioen, A.B.

Samenvatting

Het Hoogheemraadschap van Delfland (HHD) heeft de afgelopen jaren bijgedragen aan het verbeteren van de overlevingskansen van Europese aal (Anguilla anguilla) in het beheergebied. Zo is er geïnvesteerd in het vispasseerbaar maken van kunstwerken. Ook is met de lokale beroepsvisserij overeengekomen te stoppen met aalvisserij in het gehele beheergebied van Delfland voor de periode 2017 t/m 2022 en te investeren in de ontwikkelingen van aal in het gebied door o.a. het doen van onderzoek. De huidige studie betreft een merk-terugvangstexperiment van rode aal in vijf deelgebieden in boezemwater van HHD: Berkelse Zweth (BZ), Nieuwe Water (NW), Vlaardingse Vaart (VV), Boonervliet (BV) en het Verversingskanaal (VK) nabij gemaal Schoute. Het doel van het onderzoek is het vaststellen van variatie in groei en verspreiding van rode aal in het beheergebied. In 2017 (jaar 1) en 2018 (jaar 2) zijn in totaal 1008 rode alen van een 12mm PITtag voorzien. Het onderzoek wordt in het veld uitgevoerd door visserijbedrijf W. den Boer met ondersteuning van vrijwilligers van de Hengelsportvereniging SVBD (Sport Visserij Belangen Delfland), GHV / Groene Hart en medewerkers van het Hoogheemraadschap van Delfland. Wageningen Marine Research begeleidt het onderzoek. Deze rapportage betreft een verslaglegging van het vierde onderzoeksjaar (jaar 4, 2020). De werkzaamheden van jaar 1, 2 en 3 zijn in aparte rapportages gepubliceerd. In het vierde jaar is geprobeerd om de alen die in jaar 1 en jaar 2 zijn gemerkt terug te vangen en opnieuw op te meten. Het onderzoek wordt nog twee jaren voortgezet (2021-2022). Over alle jaren heen zijn 296 alen één (= 216 alen) of meer keer teruggevangen, incl. terugvangsten een aantal dagen na merken. In totaal zijn er in 2020 96 verschillende alen teruggevangen van de 1008 gemerkte rode alen (9.5%). Veertien alen zijn twee keer gevangen, één aal drie keer, drie alen vier keer, één aal vijf keer en één aal zes keer binnen het onderzoek van 2020. Het totaal aantal terugvangsten in 2020 komt daarmee op 130 stuks (BO/VV: 55 stuks, BZ: 17 stuks, NW: 3 stuks en VK: 55 stuks). De groeisnelheid over alle onderzoeksjaren van de vissen die zijn teruggevangen ligt rond de 41.7 mm per jaar en er is variatie tussen de gebieden. De gemiddelde groeisnelheid over alle jaren bij het Nieuwe Water is het hoogst (59.8mm per jaar). De laagste gemiddelde groei over alle jaren wordt gemeten in het Verversingskanaal (31.3 mm/jaar), gevolgd door de Boonervliet/Vlaardingse Vaart (40.7mm/jaar) en Berkelse Zweth (50.9 mm/jaar). In het jaar 2020 zijn helaas diverse fuiken gestolen op verschillende locaties. Dit verdient de aandacht in de aankomende twee jaren om trefkans op gemerkte alen groot te houden. Deze rapportage betreft een tussenrapportage, een data rapportage. In de aankomende jaren wordt het onderzoek voortgezet en zal in 2022 afgesloten worden met een uitgebreidere rapportage en analyses.