Publicaties

Impact Assessment Framework with Specific Protection Goals (SPGs) for Non-Target Terrestrial Plants (NTTPs)

Bremmer, Johan; Deacon, Samantha; Alvarez, Lara; Arts, Gertie; Huiting, Hilfred; Smit, Bert

Samenvatting

In this report we propose a preliminary Impact Assessment (IA) Framework that may be applied to the regulation of plant protection products (PPPs) and that fulfils the requirements of the Better Regulation Guidelines. Framework development focused on the use of PPPs for weed control and the protection of non-target terrestrial plants (NTTPs). Four weed control scenarios were described as case studies including (I) a reference scenario with emphasis on herbicidal weed control, (II) a scenario with focus on in-field protection of NTTPs, (III) a scenario oriented at off-field protection of NTTPs, and (IV) a scenario with full protection of ecosystem services. Six ecosystem services were evaluated: Crop provision (food and raw materials), wild foods, fresh groundwater, fresh surface water, erosion prevention and maintenance of soil fertility and habitat for species. The framework and Specific Protection Goals (SPGs) were tested using six case studies representing a range of crops and EU Member States.---In dit rapport stellen we een voorlopig effectbeoordelingskader (IA) voor, dat kan worden toegepast op de regulering van gewasbeschermingsmiddelen (PPP's) en voldoet aan de eisen van de Better Regulation Guidelines. Kaderontwikkeling was gericht op het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen voor onkruidbestrijding en de bescherming van niet-doelsoorten terrestrische planten (NTTP's). Vier onkruidbestrijdingsscenario's werden beschreven als casestudy's, waaronder (I) een referentiescenario met de nadruk op chemische onkruidbestrijding, (II) een scenario met focus op bescherming van NTTP's, in het perceel (III) een scenario gericht op bescherming van NTTP’s buiten het perceel, en (IV) een scenario met volledige bescherming van ecosysteemdiensten. Zes ecosysteemdiensten werden geëvalueerd: voedselproductie (voedsel en grondstoffen), wildvoeder, watervoorziening (grondwater en oppervlaktewater), erosiepreventie en instandhouding van bodemvruchtbaarheid en leefgebied voor soorten. Het kader en de specifieke beschermdoelen zijn getest aan de hand van zes casestudies die een reeks gewassen en EU-lidstaten vertegenwoordigen.