Publicaties

Seizoensveranderingen in vis en epibenthos in de Waddenzee : pilotproject maandelijkse monitoring - update 2020

Vrooman, Jip; Tulp, Ingrid

Samenvatting

Binnen dit pilotproject wordt gedurende drie jaar (2019-2021) geëxperimenteerd met jaarronde monitoring van vis en epibenthos in de Waddenzee, aanvullend op de jaarlijks uitgevoerde Demersal Fish Survey (DFS). Verzamelde gegevens over seizoenspatronen in soortsamenstelling, dichtheid en lengteverdeling kunnen gebruikt worden om inzicht te krijgen in het gebruik van het gebied (bijvoorbeeld als kinderkamer) in verschillende seizoenen en door verschillende jaarklassen van verschillende soorten. De resultaten van de eerste twee jaar (2019 en 2020) suggereren variatie in dichtheid door de maanden heen, waarbij verschillende soorten verschillende patronen vertonen. Zo wordt tong bijvoorbeeld in de zomermaanden meer gevangen dan in de wintermaanden, terwijl grondels en schar hogere vangsten in de winter laten zien. De lengtefrequentieverdelingen laten voor een aantal soorten zoals bijvoorbeeld schol de intrek/aanwas van de nieuwe jaarklasse in mei goed te zien, hetzelfde geldt voor de vijfdradige meun in juni. Uit dergelijke patronen blijkt dat het gebied voor verschillende soorten op een ander moment belangrijk is voor de nieuwe jaarklasse. Ook de groei van verschillende soorten is goed te volgen. Praktisch is de survey goed uitvoerbaar en zeer kosteneffectief. Omdat het onderzoek slechts twee jaar en een beperkt aantal datapunten beslaat, is in deze rapportage volstaan met een beschrijving van de basale resultaten. Aanbevolen wordt om deze studie in ieder geval nog een jaar voort te zetten, om meer meetpunten te verzamelen en conclusies te kunnen trekken over veranderingen in seizoenspatronen die relevant kunnen zijn voor zowel commerciële als niet-commerciële vissoorten. De dataset biedt een uitgelezen gelegenheid om een vergelijkende studie uit te voeren met jaarronde surveys die in de jaren 60 zijn uitgevoerd, maar daarvoor is binnen dit project helaas geen ruimte. Aangezien de survey nuttige seizoensinformatie levert als aanvulling op het jaarsignaal dat verkregen wordt uit de DFS zou de Krukelsurvey een goed en kosteneffectief onderdeel kunnen zijn van de Basismonitoring Waddenzee die momenteel vormgegeven wordt.