Publicaties

De economische effecten van drooglegging op een gemiddeld veenweidebedrijf

Koeijer, T.J. de; Greijdanus, A.F.

Samenvatting

In het kader van het Interbestuurlijk Programma (IBP) dat in opdracht van het ministerie van LNV wordt uitgevoerd, hebben het Hoogheemraadschap van Rijnland en het Kadaster samen met de gemeente Kaag en Braassem en de Vereniging Agrarisch Natuurbeheer Ade een pilot uitgewerkt, gericht op het tegengaan van bodemdaling in het gebied rondom de Kagerplassen. Voor de uitwerking van deze pilot heeft het Kadaster aan Wageningen Economic Research gevraagd om een verkenning uit te voeren naar de mogelijke economische effecten van verschillende niveaus van drooglegging op de melkveehouderij in het gebied.