Publicaties

Kartering grondwaterspiegeldiepte in laag Friesland : Actualisatie van een deel van het grondwaterspiegeldieptemodel van de Basisregistratie Ondergrond (BRO)

Gerritsen, Paul; Walvoort, Dennis; Knotters, Martin

Samenvatting

Doel van dit project is actuele kaarten te maken van de grondwaterspiegeldieptekarakteristieken GHG, GLG en Gt in het lage holocene deel van de provincie Friesland en de nauwkeurigheid van deze kaarten te kwantificeren. Daarmee draagt dit project bij aan de ontwikkeling van een landsdekkend grondwaterspiegeldieptemodel dat vanaf 2022 beschikbaar komt via de Basisregistratie Ondergrond. Het grondwaterspiegeldieptemodel wordt o.a. toegepast bij ruimtelijke planvorming, schadeberekeningen, natuurherstel en -ontwikkeling, aanwijzing van beschermingszones in het kader van de Europese Habitatrichtlijn, onderbouwing van derogatieaanvragen voor de Europese Nitraatrichtlijn en bij de beoordeling van werking en risico’s van gewasbeschermingsmiddelen. De kartering in Friesland is uitgevoerd op basis van een gestratificeerde, enkelvoudig aselecte steekproef waarvoor bodemgesteldheid, perceelontwatering en de afstand tot sloten als basis dienden. In totaal zijn in 2019 en 2020 op 296 locaties grondwaterspiegeldieptes gemeten en bodemprofielbeschrijvingen gemaakt. Op basis van deze gegevens zijn kaarten van de GHG, de GLG, en de Gt vervaardigd.---The aim of this project is to make up-to-date maps of three water table depth properties – average highest groundwater level (GHG), average lowest groundwater level (GLG) and water table class (Gt) – in the low-lying Holocene part of the province of Friesland, and to quantify the accuracy of these maps. This project is therefore a step in the development of a Water Table Depth Model (WDM) for the whole country, which will become available from 2022 via the National Key Registry of the Subsurface (BRO). The WDM has many uses, including for spatial and land use planning, calculation of crop damage, habitat restoration/creation, designation of special areas of conservation (EU Habitats Directive), supporting applications for derogation under the EU Nitrates Directive and the assessment of effectiveness and risks of plant protection products. The mapping in Friesland was carried out using a stratified simple random sampling design based on soil conditions, field drainage and distance to ditches. In 2019 and 2020, at a total of 296 locations water table depths were measured and soil profile descriptions were drawn up. Based on these data, maps of the average highest groundwater level (GHG), average lowest groundwater level (GLG) and water table class (Gt) were made.