Werkwijze van de METC-WU


Op 1 december 1999 is de Wet Medisch-Wetenschappelijk Onderzoek met mensen (WMO) van kracht geworden. Deze wet beoogt bescherming te bieden aan deelnemers die deelnemen aan medisch-wetenschappelijk onderzoek. Op grond van de WMO mag wetenschappelijk onderzoek met mensen alleen worden verricht:

* overeenkomstig een daartoe opgesteld onderzoeksprotocol (dit is de volledige beschrijving van een voorgenomen wetenschappelijk onderzoek);

* waarover een positief besluit is verkregen van een bevoegde toetsingscommissie.

Toetsing gebeurt voornamelijk door lokale Medisch Ethische ToetsingsCommissies (METC's) die door de Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek (CCMO) zijn erkend. De METC-WU is één van de commissies die door de CCMO erkend is. In een aantal gevallen wordt voorgenomen onderzoek beoordeeld door de CCMO (bijvoorbeeld bij minderjarigen en wilsonbekwamen). Op de website www.ccmo.nl is hierover meer informatie te vinden. U vindt hier een uitgebreid "Stappenplan toetsing", waarmee u kunt achterhalen of uw onderzoek getoetst moet worden door een erkende METC of door de CCMO.
Op de website van de CCMO is ook veel andere nuttige informatie te vinden. Het is aan te raden om deze website goed te bekijken voordat u uw onderzoeksprotocol indient bij de METC-WU.


Werkterrein

De METC-WU is een onafhankelijke commissie die is ingesteld door het College van Bestuur van Wageningen University. Het College van Bestuur benoemt de voorzitter en de overige leden van de METC en is tevens bevoegd tot (gewijzigde) vaststelling van het reglement van de METC. In die gevallen waarin het reglement niet voorziet, beslist het College van Bestuur, na de METC-WU te hebben gehoord. De werkzaamheden van de METC-WU omvatten primair de onafhankelijke toetsing van medisch-wetenschappelijk onderzoeksprotocollen op het terrein van voeding en/of voedingsmiddelen. De beoordeling van wetenschappelijk onderzoek met geneesmiddelen behoort in beginsel slechts tot het werkterrein van de METC-WU, indien het betreffende wetenschappelijk onderzoek verband houdt met voeding en/of voedingsmiddelen.

De METC-WU kan volgens het reglement toetsingsopdrachten aanvaarden van:
* Wageningen University
* Stichting Wageningen Research
* Unilever Nederland BV
* TiFN (Top Institute Food and Nutrition)
* Nederlands Instituut voor Zuivelonderzoek (NIZO)
* Andere Nederlandse onderzoeksinstellingen.

De beoordeling door de METC-WU van voorgenomen wetenschappelijk onderzoek dat onder de reikwijdte van de WMO (Wet Medisch-Wetenschappelijk onderzoek met mensen) valt, resulteert in een ‘Besluit’. De beoordeling door de METC-WU van voorgenomen wetenschappelijk onderzoek dat niet onder de reikwijdte van de WMO valt, resulteert in een ‘Advies’.
De METC-WU is bevoegd tot het binnen en/of buiten de WU of WR inwinnen van informatie en/of advies, nodig voor de uitvoering van haar taak, een en ander met inachtneming van eventuele geheimhoudingsverplichtingen aangaande het wetenschappelijk onderzoek en/of de opdrachtgever daarvan.

Jaarverslagen

Een verzoek tot inkijken van een jaarverslag kunt u richten aan het secretariaat van de METC-WU.Reglement

Download hier het reglement van de METC-WU.