Procedure Academic Consultancy Training

Het doel van het vak Academic Consultancy Training (ACT) is om studenten een mogelijkheid te bieden om een academisch consultancy project uit te voeren in samenwerking met een externe opdrachtgever. Studenten werken in multidisciplinaire (en vaak multiculturele) teams, waarin ze zoeken naar praktische oplossingen op basis van wetenschappelijke kennis. Het project wordt afgesloten met een academisch consultancy advies voor toekomstige acties voor de opdrachtgever.

Procedure

Consultancy vragen kunnen het hele jaar worden ingediend. Jaarlijks zijn er 5 startmomenten van het vak ACT, namelijk september, november, januari, maart en mei.

Om te bepalen of (en op welk termijn) de vraag aan de studenten aangeboden kan worden, wordt onder andere gekeken naar:

 1. Of de consultancy vraag voldoet aan de eisen die het vak stelt;

 2. Of het onderwerp van de vraag past bij de expertises van de studenten die zich voor de eerstvolgende periode hebben aangemeld voor het vak. Dit verschilt per periode

Vooral van het laatste punt is het dus afhankelijk voor welk startmoment een consultancy vraag kan worden aangeboden. Let er daarom op dat er enige tijd tussen het indienen en starten van het project kan zitten.

Onderaan deze pagina staat informatie over wat er verwacht wordt van een opdrachtgever.


Vraag indienen

Stuur ons een beschrijving van de consultancy vraag door een opzet op te sturen via het contactformulier. Een opzet van de consultancy vraag kan ingevuld worden in het formulier dat bovenaan op deze pagina te downloaden is.

Waar moet ik op letten?

Wilt u een consultancy vraag indienen, denk dan aan de volgende punten:

 • Gebruik het formulier voor het indienen van een consultancy vraag welke op deze pagina te downloaden is;

 • De beschrijving dient de aandacht van de studenten te trekken en hen te informeren over de verwachtte output;

 • De contouren van de taken van de studenten dienen duidelijk te zijn. Het is in dit stadium echter niet nodig om een heel gedetailleerde beschrijving van taken te geven;

 • Het formulier kunt u als bijlage toevoegen op de contactpagina.


Project ingediend, en dan?

Zodra u via de contactpagina contact met ons heeft opgenomen, zullen wij zo snel mogelijk de volgende stappen met u te doorlopen:

 1. Samen met u bespreken we uw consultancy vraag;

 2. Wij beoordelen vervolgens of de vraag geschikt is voor ACT en in welke periode de vraag aangeboden kan worden aan de studenten;

 3. Wanneer de vraag geschikt is, werken we samen met u de consultancy vraag uit tot een studentenproject, waarop de studenten vervolgens kunnen sollliciteren.

Past uw vraag niet bij het vak ACT?

Denkt u dat uw consultancy vraag niet past bij het vak ACT? Neem dan contact op met Society Based Education via het contactformulier. Samen zal dan bekeken worden in welke bachelor- of mastervak studenten het beste met uw vraag aan de slag kunnen gaan.

Wat we verwachten van een opdrachtgever:

Beschikbaarheid

 • Gedurende de eerste drie weken van het project dient de opdrachtgever twee of drie keer beschikbaar te zijn voor een kort interview, op grond waarvan studenten een projectvoorstel en offerte kunnen maken;
 • De opdrachtgever beoordeelt het projectvoorstel en de offerte alsof de studenten een professioneel adviesbedrijf zijn;
 • Daarna dient de opdrachtgever enige keren in contact te zijn met de studenten. Dit houdt in dat de opdrachtgever beschikbaar is voor één of twee bijeenkomsten gedurende het project, en bij voorkeur bereikbaar is via e-mail;
 • Daarnaast moet hij of zij voor één bijeenkomst aan het eind, al of niet aansluitend aan de slotpresentatie, beschikbaar zijn.

De data voor deze bijeenkomsten liggen grotendeels vast voor de start van het project en worden meegedeeld wanneer een project wordt aangemeld.

Kosten

 • Er wordt van de opdrachtgever gevraagd om de gemaakte onkosten - zoals reiskosten, printkosten, etc. van studenten - te vergoeden. De hoogte van deze onkosten is afhankelijk van de wensen van de opdrachtgever (de kosten worden bijvoorbeeld hoger als studenten vaker moeten reizen) en variëren meestal tussen de 300 en 800 euro;
 • Het vak vraagt 50 euro administratiekosten. De studenten maken vooraf een begroting en vragen de opdrachtgever deze goed te keuren;
 • Nadat overeenstemming is bereikt, ondertekenen beide partijen, plus een vertegenwoordiger van de universiteit, de uiteindelijke offerte en het projectplan, waarmee dat de status van een contract krijgt;
 • De uiteindelijke rekening zal zo nooit boven het goedgekeurde en getekende budget uitgaan en alleen de werkelijk gemaakte kosten worden in rekening gebracht.

Begeleiding

 • De opdrachtgever dient zich ervan bewust te zijn dat de studenten zich weliswaar al in hun master bevinden, maar dat de teams opereren binnen een leeromgeving;
 • Dit betekent dat van de opdrachtgever wordt verwacht dat hij of zij openstaat voor het begeleiden van de studenten in het behalen van hun leerdoelen, zoals het aanleren van beroepsvaardigheden en het opdoen van ervaring. Bovendien betekent dit dat de producten van de studenten niet door de opdrachtgever gebruikt mogen worden als publicaties van Wageningen Universiteit (disclaimer).