Project

A 50: oorverdovend & adembenemend

De Stichting A50dB heeft de Wetenschapswinkel van Wageningen UR gevraagd alternatieven te ontwikkelen voor de plannen van Rijkswaterstaat voor verbreding van de A50. Op 13 februari 2008 heeft Raymond den Burger, voorzitter van de Stichting A50dB het rapport van de Wetenschapswinkel met een alternatief plan voor de verbreding van de A50, aangeboden aan de Raadscommissie Bedrijvigheid van de gemeente Renkum. “We zijn ervan overtuigd dat de, door Rijkswaterstaat in voorbereiding zijnde, verbreding noodzakelijk is, maar veel beter kan en moet,” aldus Raymond den Burger.

snelweg A50

De Stichting A50dB heeft de Wetenschapswinkel van Wageningen UR gevraagd alternatieven te ontwikkelen voor de plannen van Rijkswaterstaat voor verbreding van de A50. Op 13 februari 2008 heeft Raymond den Burger, voorzitter van de Stichting A50dB het rapport van de Wetenschapswinkel met een alternatief plan voor de verbreding van de A50, aangeboden aan de Raadscommissie Bedrijvigheid van de gemeente Renkum. “We zijn ervan overtuigd dat de, door Rijkswaterstaat in voorbereiding zijnde, verbreding noodzakelijk is, maar veel beter kan en moet,” aldus Raymond den Burger.

De autosnelweg A50 is één van de belangrijke noord-zuid verbindingen in Nederland en loopt van Zwolle naar Eindhoven. Het traject Grijsoord - Valburg doorsnijdt een uniek natuurgebied (het Renkums Beekdal, de Doorwerthse Heide en de Wolfhezer Heide) en heeft grote impact op naastgelegen lokale woongemeenschappen. Op het traject is de huidige capaciteit (2x2 rijstroken) al een aantal jaren te klein. Rijkswaterstaat wil dan ook de capaciteit vergroten en heeft daarvoor in het Ontwerp-Tracébesluit (OTB) voor dit traject een aantal wegaanpassingen voorgesteld. Deze aanpassingen betekenen in essentie dat de snelweg na aanpassing 2x3 rijstroken plus vluchtstroken heeft.

De Stichting A50dB, die gedragen wordt door een groot aantal bewonersverenigingen in de gemeente en grote natuurorganisaties, is er van overtuigd dat de verbreding noodzakelijk is maar veel beter kan en moet. Het is een voorbeeld van een tracé-keuze uit het verleden, waarvoor op grond van hedendaagse inzichten waarschijnlijk andere afwegingen zouden worden gemaakt. De vraag in dit onderzoek luidde dan ook: hoe kan op het traject Grijsoord - Rijnbrug de capaciteitsvergroting van de A50 zó worden aangepakt dat in combinatie daarmee de negatieve aspecten van de huidige situatie (geluids- en fijn stofoverlast voor de omwonenden, en aantasting van het landschap) zoveel mogelijk worden teruggebracht?

Het onderzoeksrapport laat zien dat een verbreding mogelijk is waarbij de leefomgeving voor de omwonenden en de natuurwaarden aanzienlijk verbeteren. Zo kan een win-win-situatie bereikt worden: een grotere doorstroomcapaciteit, en een afname van de geluidsoverlast en een minder nadrukkelijke aanwezigheid van meer dan nu al 100.000 auto’s per dag midden in de natuur. De aanbevelingen in het rapport van de Wetenschapswinkel gaan verder dan de voorstellen van Rijkswaterstaat.

De Stichting A50dB Renkum is zich ervan bewust dat de Wageningse alternatieven meer kosten dan wat in het Ontwerp Tracé Besluit (OTB) wordt voorgesteld. Maar daar staat tegenover dat indertijd (1998) een budget van 450 miljoen gulden beschikbaar was voor de verbreding van het wegvak tussen Valburg en Grijsoord. Nu is volgens het OTB daarvoor slechts bedrag van 81 miljoen euro beschikbaar. Rekening houdend met de inflatie betekent dit een budgetvermindering van ca. 70%. A50dB Renkum is van mening dat de kosten van de gepresenteerde alternatieven in ieder geval ruimschoots binnen het oorspronkelijke budget passen.

Afronding

Februari 2008

Download

In de media

Opdrachtgever

De Stichting A50dB

(Contactpersoon: Boudewijn van Oosten, boudewijn.vanoosten@gmail.com)

Projectcoördinatie

Hugo Hoofwijk, De Groene Link

Uitvoering

H.J. Kooij, P. Hofschreuder, C.F. Jaarsma, H.T.L. Massop, B. van de Sande, P. Theuws

Leerstoelgroep Landgebruiksplanning, Wageningen UR

Leerstoelgroep Meteorologie en Luchtkwaliteit, Wageningen UR

Team Integrated Water Resources Management, Alterra, Wageningen UR

Studenten: Anneke ten Doeschate, GertJan Duine, Niels Geelhoed, Bart Joris en Martijn Nijenhof

Begeleidingscommissie

Machiel Bosch, Cees Kwakernaak, Norbert Mergen, Rinus van der Molen, Joost Reijnen, Frits Ruyten, Peter Verhagen en Raymond den Burger

Financiering

Wetenschapswinkel Wageningen UR en gemeente Renkum

Contactpersoon: Hugo Hoofwijk, Projectcoördinator