Project

Beheerplan Eilandspolder-Oost

De Noord Hollandse Stichting Open Polders zet zich in voor het behoud van de landschappelijke, natuurlijke en cultuur-historische waarden van de Eilandspolder en zijn directe omgeving.

Eilandspolder-Oost

Het gebied is aangewezen als een Natura 2000-gebied en een nieuw beheerplan is in de maak. De Stichting maakt zich zorgen, want zij vreest voor een versnipperd mozaïekbeheer dat de kwaliteit van het gebied onomkeerbaar aantast. De Stichting heeft aan de Wetenschapswinkel van Wageningen UR gevraagd om aan te geven aan welke eisen een Natura 2000 beheerplan moet voldoen en om een advies uit te brengen hoe zij mogelijke negatieve ontwikkelingen kan helpen voorkomen.

Vier onderzoekers van Alterra hebben het project uitgevoerd. Het project is ondersteund door een begeleidingscommissie waarin vele gebruikers en kenners van het gebied vertegenwoordigd waren. Het project is in maart 2010 afgerond met een Wetenschapswinkel-rapport. Dit rapport is gepresenteerd tijdens een door de Stichting Open Polders georganiseerde bijeenkomst voor genodigden in de kerk van Grootschermer op 2 maart 2010. Tijdens deze bijeenkomst is het rapport overhandigd aan de regiodirecteur-west van Staatsbosbeheer (beheerder Eilandspolder-Oost) en de directeur van Landschap Noord-Holland (beheerder Eilandspolder-West).

De belangrijkste conclusie van het project is dat de inrichting en het beheer van de Eilandspolder-Oost onvoldoende zijn om de doelen voor dit Natura2000-gebied te kunnen realiseren. Een tweede belangrijke conclusie is dat een nieuw beheerplan alleen succesvol kan zijn als alle belanghebbenden actief worden betrokken bij het opstellen van dit plan.

Na de uitreiking van het rapport is de regiodirecteur van Staatsbosbeheer uitvoerig ingegaan op het verdere proces om tot een nieuw beheerplan te komen. Aan overleg met en het raadplegen van betrokken partijen zal veel tijd worden besteed. Onduidelijk is nog of hierbij het kennisnemen van al geformuleerde voornemens en maatregelen belangrijker is dan het bieden van speelruimte om tot gezamenlijk geformuleerde en dus breed gedragen oplossingen te komen. In mei 2010 werd het project met de betrokkenen geëvalueerd.

Presentatie door projectleider Rob van Apeldoorn in de kerk van Grootschermer op 2 maart 2010 (foto: Elsbeth Pilz)
Overhandiging Wetenschapswinkelrapport 263 aan de regiodirecteur-west van Staatsbosbeheer (beheerder Eilandspolder-Oost) en de directeur van Landschap Noord-Holland (beheerder Eilandspolder-West) op 2 maart 2010 (foto: Elsbeth Pilz)

Download

In de media

Spin off

De Uitspraak Raad van State Eilandspolder (18 januari 2012) kan gezien worden als spin-off van het Wetenschapswinkelproject Beheerplan Eilandspolder-Oost. De onderzoeker is als getuige deskundige betrokken geweest bij het proces dat de Stichting Open Polders had aangespannen tegen het college van gedeputeerde staten van Noord-Holland. Het college is veroordeeld, omdat het geweigerd heeft handhavend op te treden tegen het zonder een vergunning krachtens de Natuurbeschermingswet 1998 uitrijden en injecteren van drijfmest in het Natura 2000-gebied "Eilandspolder".

Opdrachtgever

Stichting Open Polders, Alkmaar

Projectcoördinatie

Rob van Apeldoorn - Alterra, Centrum Landschap, onderdeel van Wageningen UR

Projectuitvoering

Projectteam Centrum Landschap - E. Gies, W. Wamelink, D. Jonkers, F. Ottburg en R. van Apeldoorn

Begeleidingscommissie

D. Ellinger, A.J.W.M. Geraedts, H. Helmig, N. Koning, W. Liefting, R.P.L. Mastbergen, A.L. Pieters, A. Roele, G. Straver en T. van Vleuten

Financiering

Wetenschapswinkel Wageningen UR
Stichting Open Polders