Project

Co2-uitstoot voeding: hoe te verminderen?

Prepit wil via een platform mensen verleiden tot het eten van producten met een lage Co2-uitstoot. Bij de zoektocht naar informatie over de uitstoot van Co2 vanaf de oorsprong en voedselproductie totdat het in de supermarkt ligt, blijkt nog een gebrek aan beschikbare kennis. De vraag aan de Wetenschapswinkel was om te onderzoeken welke kennis ontbreekt en die waar mogelijk aan te vullen.

Prepit deelt informatie over de Co2-afdruk van voeding aan volgers en geïnteresseerden. Niet alle informatie die Prepit zou willen delen is beschikbaar op dit moment.
Het onderzoek dat de studenten hebben uitgevoerd beoogde antwoord te geven op de vraag 'Welke kennis is nodig om te kunnen blijven bijdragen aan het verminderen van de CO2-eq-uitstoot van het Nederlandse dieet?'

Daarbij zijn ze samen met onderzoekers op zoek gegaan naar ontbrekende kennis en antwoorden op de volgende vragen:

Onderzoeksvragen:

  1. Welke keuzes in groenten en fruit heeft de consument om bij te dragen aan een duurzamer dieet?
  2. Wat is er nodig om gedragsverandering naar een duurzamer voedingspatroon onder Nederlandse consumenten te bewerkstelligen?
  3. In hoeverre draagt CO2-reductie van voedsel bij aan de bestrijding van klimaatverandering?

Studenten gaan de komende weken op zoek naar antwoorden op deze vragen.

Uit het acht weken durende onderzoek van de studenten blijkt dat het niet mogelijk is om concrete, harde cijfers te geven over de CO2-eq-uitstoot van een bepaald product. Verschillende categorieën groenten en fruit kunnen echter worden vergeleken op hun gemiddelde milieu-impact. Factoren die van belang zijn voor het schatten van het CO2-eq van voedingsmiddelen zijn glastuinbouw of vollegrondsteelt, transport, seizoensinvloeden, opslag en verpakking. Bovendien is uit de studie gebleken dat Prepit zich het best kan focussen op het aanpakken van de belemmerende factoren bij consumenten, zoals gebrek aan of overvloed van informatie, prijs, gewoonten en individuele perceptie van de impact.

Ten slotte is door de studenten geconstateerd dat het probleem van klimaatverandering niet alleen mag worden gereduceerd tot CO2-eq-emissies, aangezien het probleem complexer is dan dit. Om ervoor te zorgen dat Prepit effectieve verandering bewerkstelligt, wordt door de studenten geadviseerd om rekening te houden met deze andere dimensies van duurzaamheid zoals: voedingsstoffen, biodiversiteit / milieu / klimaat, billijkheid / eerlijke handel, milieuvriendelijk / lokaal / seizoensgebonden en cultureel bepaald / vaardigheden.