Project

Koeland: Op zoek naar een gezamenlijk ontwerp en beheer van een archeologische vindplaats in Almere Oosterwold

Oosterwold ligt in een gebied dat 10.000 jaar geleden al bewoond was en herbergt meerdere archeologische vindplaatsen. Daarmee heeft het gebied een grote archeologische waarde. Iedere bewoner is verplicht om voor hij gaat bouwen archeologisch onderzoek te doen. Daarnaast zijn er door de gebiedsorganisatie enkele gebieden aangemerkt als archeologisch waardevol en daarmee beschermd. Op deze plaatsen mag niet gebouwd worden.

Eén van deze als archeologie aangemerkte gebieden, het Koeland, bevindt zich in het werkgebied van kavelwegvereniging Eemvallei. Het gaat hier om een archeologische vindplaats van substantiële omvang (de schattingen lopen uiteen van 2 tot 10 ha) en van groot cultuurhistorisch belang (Swifterbantcultuur). De archeologische grond mag niet bebouwd worden, maar leent zich uitstekend voor natuurontwikkeling, recreatie en landbouw. De grond is net als alle grond in Oosterwold te koop.

Onderzoeksvraag

In dit onderzoek gaan Wageningse wetenschappers en studenten samen op zoek naar antwoorden op de volgende vraag: Is of het mogelijk is om samen met de betrokkenen (Omwonenden verenigd in de Kavelwegvereniging Eemvallei, Kavelwegvereniging Eemveld, Boerderij Vliervelden, Team Oosterwold, de dienst Archeologie van de gemeente Almere, Rijks Vastgoed Bedrijf (RVB), Staatsbosbeheer, enz.) te komen tot een juiste bestemming en een breed gedragen ontwerp voor dit gebied gekoppeld aan een passend beheermodel?

Deelvragen

  1. Wat is de precieze omvang van de vindplaats en wat is er bekend over de archeologie (periode, te verwachten archeologie etc.)?
  2. Hoe te komen tot een inrichting die gedragen wordt door alle partijen?
  3. Inrichting: wat zijn de randvoorwaarden (zowel kansen als beperkingen) voor het ontwerp vanuit het perspectief van de verschillende stakeholders?
  4. Is er synergie mogelijk met het aangrenzende bos dat in beheer is bij Staatsbosbeheer (Pilot Natuur inclusieve Landbouw)?
  5. Is er synergie mogelijk met het aangrenzende voedselbosbos dat in beheer is bij Stichting Voedselbosbouw Nederland?
  6. Eigenaarschap: kan het ontwerp geborgd worden met een passend beheermodel?
  7. Is dit beheermodel juridisch, organisatorisch en financieel uitvoerbaar?
  8. Is deze aanpak ook toe te passen op andere archeologische vindplaatsen in Oosterwold?

Kavelwegvereniging Eemvallei

Kavelwegvereniging Eemvallei realiseert de aanleg en het beheer van de publiek-toegankelijke private toegangsweg in Oosterwold namens de leden van de vereniging. De Kavelwegvereniging is hierdoor ook aanspreekpunt voor dit deel van Oosterwold.