Project

Naar een goede beeldkwaliteit van een nieuw woon-werkterrein in Overasselt

De bewoners van het Maasdorp Overasselt hebben samen met de Wetenschapswinkel van Wageningen UR ontwerpen gemaakt voor een nieuw bedrijventerrein bij hun dorp. En het oogt goed. De ontwerpen vormen de basis voor een goed onderbouwd gesprek van het Dorpsplatform met de gemeente Heumen en de projectontwikkelaar.

molen in Overasselt

De gemeente Heumen en een projectontwikkelaar zijn een plan aan het ontwikkelen voor een bedrijventerrein van 5 tot 7 ha in Overasselt. Door de ontwikkeling van het bedrijventerrein kan een veehouderij grenzend aan de woonkern (een cultuurhistorisch waardevolle en beeldbepalende boerderij) verplaatst worden en stopt een veehouderij aan de rand van de kern. Hierdoor kan een deel van het dorp (brandweerkazerne, oude school) heringericht worden dat nu braak ligt i.v.m. de hindercirkel van de veehouderij. De kwaliteit van de leefomgeving en de landelijke charme van het dorp vereisen aandacht om te voorkomen dat het stapsgewijs erodeert.

Uit een enquête van het Dorpsplatform blijkt dat een groot deel van de bewoners vindt dat er meer aandacht moet komen voor cultuurhistorie, landelijke charme en architectuur in Overasselt. In het onderzoek, uitgevoerd door een student Landschapsarchitectuur van Wageningen UR, zijn daarom de identiteit en de kwaliteiten van het betreffende gebied bepaald.

Om tot een goede, mooie en functionele inrichting van het woon-werkterrein te komen, maakten bewoners zelf inrichtingsschetsen. Deze werden met hen doorvertaald naar uitgangspunten voor het ontwerp van het woon-werkterrein, zoals inpassing in bestaande infrastructuur (verkaveling, richting beplantingslijnen), het inpassen van voldoende groen en nieuwe bebouwing, materiaalkeuze en zichtlijnen. Hun bemoeienis behelste ook het verplicht wateroppervlak samenvoegen tot een groot oppervlak dat dient als overgang naar het open gebied en een mooi aanzicht vanaf het dorp (en als blusvijver). Ook besteedden de bewoners aandacht aan het plaatsen van kleinschalige bedrijven, variatie in kavelgrootte en het juridisch vastleggen van de splitsing tussen wonen en werken zodat deze beide functies niet uit het gebied verdwijnen.

Op basis van deze uitgangspunten zijn drie ruimtelijke ontwerpen of ‘denkmodellen’ gemaakt (als plankaart en als 3D-model).

Het onderzoek bestond uit verschillende onderdelen. Eerst vond er een uitgebreide landschapsanalyse plaats. Verder beoordeelde een groep bewoners tijdens een rondtocht door het gebied enkele plaatsen in dit gebied. Ook gaven de bewoners op een bewonersavond waarderingen aan bepaalde locaties en maakten ze inrichtingsschetsen. Daarna zijn de uitgangspunten voor het woon-werkterrein met de bewoners zelf bepaald.

Het project heeft een voorbeeldfunctie. De bewoners van Overasselt hebben hier laten zien dat dorpbewoners zelf kunnen werken aan de kwaliteit van de leefomgeving en een gesprek met een gemeente hierover kunnen aangaan.

Afronding

December 2006

Download

Opdrachtgever

Dorpsplatform Overasselt

Projectcoördinatie

Wageningen Universiteit, Leerstoelgroep Rurale Sociologie,
Rudolf van Broekhuizen

Uitvoering

Wageningen Universiteit, Leerstoelgroep Landschapsarchitectuur, Erik van der Galiën

Financiering

Wetenschapswinkel, Wageningen UR