Project

Naar een groene ontmoetingsplek in Hoensbroek

De Wetenschapswinkel heeft de buurstichtingen in Hoensbroek, een deelgemeente van Heerlen, ondersteund bij het ontwikkelen en uitvoeren van een gezamenlijk plan voor de inrichting en het beheer van een dierenweide in Hoensbroek.

De hoofdvraag van dit project was hoe de buurtstichtingen in Hoensbroek een participatieproces opzetten om buurtbewoners te betrekken bij herontwikkeling van de dierenweide tot een groene ontmoetingsplek om de sociale cohesie te bevorderen.

Het project

In dit project is gekozen voor een verkennende procesmatige aanpak. In de eerste deel van het project is er onderzoek gedaan naar de huidige beleving van de leefomgeving en de dierenweide van inwoners van Hoensbroek en naar hun wensen en ideeën over en voor de herontwikkeling van de dierenweide.

Daarnaast is er een literatuurstudie gedaan naar participatieprocessen. Deze studie leverde een handleiding op met een aantal vuistregels en een beschrijving van de verschillende fasen in een participatieproces. Deze handleiding is in de tweede deel van het project gebruikt door de buurtstichtingen, met ondersteuning van de Wetenschapswinkel, voor het opzetten van het participatieproces voor de herontwikkeling van de dierenweide.

Resultaten

Uit het onderzoek blijkt dat de bewoners regelmatig gebruik maken van de dierenweide, met name voor recreatieve activiteiten. De weide wordt gekoesterd om de rust die ze daar vinden en het feit dat het gezien wordt als één van de weinige plekken die echt van de bewoners van Hoensbroek zelf isInstellingen zoals Radar en Pius zien de dierenweide in de toekomst graag als een groene ontmoetingsplek met een sterke verbinding met het Kasteel Hoensbroek. Bewoners gaven aan open te staan voor verandering en hebben een aantal ideeën geopperd, maar ook dat ze verandering niet echt nodig achten.

Bezuinigingsmaatregelen zouden de dierenweide kunnen treffen. De toekomstplannen zijn van de gemeente voor het terrein en waar de verantwoordelijkheid van beheer en onderhoud van de dierenweide voor de gemeente ophoudt en waar deze voor de werkgroep begint waren niet helder.

Daarnaast is het onduidelijk wat er zal gebeuren als de buurtverening de verantwoordelijkheid niet neemt voor het beheer van de dierenweide. Duidelijkheid en het opstellen van randvoorwaarden voor de betrokken partijen blijkt noodzakelijk voor een succesvol participatieproces.

Groene ontmoetingsplek

Een belangrijk resultaat van dit project is dat de doelstellingen voor herontwikkeling duidelijk zijn geformuleerd door de betrokken burgers in het project. Deze zijn het bevorderen van sociale cohesie, het genereren van burgerkracht en het behoud van het park op de lange termijn. Deze doelstellingen willen ze halen door het realiseren van een groene ontmoetingsplek waar ontmoeten, educatie en ontspanning samen gaan.

De werkgroep heeft een landschapsarchitect gevraagd om op basis van ideeën van buurtbewoners een tekening voor de herinrichting van het dierenpark te maken. In mei 2015 is dit voorstel met de gemeente Heerlen, eigenaar van het park, besproken. Op basis daarvan heeft de eigenaar een fasering aangebracht voor de realisatie van de Groene Ontmoetingsplek.