Project

Voedingssupplementen bij kinderen met Downsyndroom

Er wordt veel gezegd over het nut van voedingssupplementen voor kinderen met Downsyndroom. Fabrikanten claimen positieve effecten op de gezondheid en het verstandelijk functioneren en ouders geven hun kind soms supplementen onder het mom ‘baat het niet dan schaadt het niet’.

De Stichting Downsyndroom (SDS) krijgt via hun helpdesk vaak vragen van ouders over dit onderwerp. De SDS vraagt zich af of er wetenschappelijke onderbouwing is voor het geven van voedingssupplementen en wat zij ouders kunnen adviseren ten aanzien van dit onderwerp. Met deze vraag klopten ze aan bij de Wetenschapswinkel. De Stichting is in 1988 opgericht op initiatief van een aantal ouders met jonge kinderen met die conditie. Zij wilden daarmee de leemte in de informatievoorziening over het syndroom en alles wat daarmee samenhangt opvullen.

Onderzoeksvragen:

  • Welke voedingssupplementen worden er in de praktijk gebruikt?
  • Wat adviseren artsen, diëtisten en andere hulpverleners over dit onderwerp?
  • Welke voedingssupplementen speciaal voor mensen met Downsyndroom zijn er op de markt?
  • Is er wetenschappelijke onderbouwing voor het nut van voedingssupplementen bij Downsyndroom (in relatie tot gezondheid, verstandelijk functioneren en risico op Alzheimer)?
  • Welke concrete adviezen kan de SDS ouders van kinderen met Downsyndroom geven ten aanzien van voedingssupplementen?

In januari 2021 zal gestart worden met het in kaart brengen van de huidige situatie. Allereerst wordt een inventarisatie gemaakt van voedingssupplementen die nu op de markt zijn. Ook wordt bekeken of deze supplementen wel veilige doses bevatten. Door middel van interviews met ouders zal onderzocht worden welk type supplementen met name gegeven worden en op welke informatie ouders hun keuze voor het geven van supplementen baseren. Verder zal bij artsen en diëtisten navraag gedaan worden. Wat adviseren zij hun patiënten als zij vragen krijgen over dit onderwerp? Ook zal door middel van een literatuurstudie gezocht worden naar de wetenschappelijke onderbouwing voor positieve effecten van voedingssupplementen bij mensen met Downsyndroom. Uiteindelijk zal een factsheet ontwikkeld worden, die de SDS kan gebruiken om hun leden te informeren over dit onderwerp.