Project

Mestaanwending Paardenkamp

Stichting De Paardenkamp wilde weten of het mogelijk is om de mest van hun 120 paarden te bewerken en her te gebruiken op het eigen land. Doel is om hiermee zoveel mogelijk zelfvoorzienend te zijn als het gaat om mest en mineralen, waarbij ook het groene afval van de houtwallen betrokken wordt.

Het onderzoek is een verkenning van mogelijkheden voor het verwerken van eigen paardenmest met stro voor aanwending op het eigen bedrijf. Zijn deze mogelijkheden toepasbaar op de nieuwe locatie van de Paardenkamp? En welke aspecten komen er daarbij om de hoek kijken?

Toepasbare technieken voor mestverwerking

De mogelijk bruikbare technieken voor mestverwerking die naast het gebruik van verse mest zijn bekeken, zijn composteren, fermenteren, mest vergisten en het inzetten van champost als substraat bij de champignonteelt. Onderzocht zijn de geschiktheid voor aanwending, de emissies van ammoniak, methaan en lachgas, de bemestingswaarde en de arbeid en kosten. Onbehandelde paardenmest leidt tot ammoniak- en methaanemissies tijdens opslag, composteren leidt vooral tot ammoniak- en lachgasemissies tijdens het composteerproces en vergisten geeft vooral hogere ammoniak- en lachgasemissies bij aanwending van het digestaat. Gecomposteerde mest leidt nauwelijks tot uitspoeling van stikstof, wat wel het geval is bij verse mest. Gebruik van verse paardenmest geeft risico’s met medicijnresten en parasitaire besmettingen.

Advies

Vanwege de nadelen van de verschillende opties, krijgt De Paardenkamp het advies de mest te blijven afvoeren. Dit leidt tot de minste stikstofverliezen, risico op besmetting, kosten en arbeid. Doordat er op enkele percelen maïsteelt plaatsvindt die geruild wordt voor rundveemest van een omliggend bedrijf, wordt er in enige mate circulair gewerkt. Een optie om dit verder te versterken, is de teelt van luzerne dat als paardenvoer kan dienen. In het algemeen zouden paardenhouders kunnen kijken of omliggende agrariërs met kennis van de teelt bereid zijn om luzerne te telen en daarvoor paardenmest aan te wenden. Luzerne kan goed afgewisseld worden met maïsland en grasland en kan als vezelbron dienen door het met krachtvoer te mengen, hetgeen de circulariteit bevordert.