Project

LiberTerra, inspirerende, kleinschalige duurzame community

Inspiratie-Community LiberTerra ‘Wij geloven heel sterk dat kleinschalige, tijdelijke inspiratie-communities een grote bijdrage kunnen leveren aan positieve maatschappelijke veranderingen en een nieuwe toekomst van de menselijke samenleving. Dat is de wereld waar LiberTerra naar toe werkt.’

LiberTerra werkt aan het opzetten van kleinschalige, tijdelijke inspiratie-communities. Op creatieve wijze wordt geprobeerd een Tiny house gemeenschap op te richten waarbij duurzaam en innovatief leren, wonen en werken centraal staan. Met het project proberen de toekomstige bewoners meer te zijn dan een tiny house gemeenschap die losstaat van hun leefomgeving en een duurzame verbinding met relevante groepen uit de nabije omgeving te bewerkstelligen.

Tijdens dit project is een samenwerkingsstrategie ontwikkeld met als doel innovatieve vormen van succesvolle lokale samenwerking op het gebied van wonen, leren en werken. Hiervoor zijn tijdens dit project een stakeholder analyse en een best practices analyse uitgevoerd. Op basis van deze stakeholderanalyse en best practices analyse is een Handboek voor pioneers van inspirerende, kleinschalige circular communities samengesteld.

Resultaten

Stakeholder Analyse

Het doel van de stakeholder analyse is het ontwikkelen van een samenwerkingsstrategie op het gebied van wonen, werken en leren, die intern leidt tot een duurzame inspiratie-community en extern tot succesvolle samenwerking op lokaal gebied. Op basis van de verzamelde data zijn twee SWOT analyses uitgewerkt. Een interne SWOT die laat zien wat volgens de toekomstige bewoners sterke en zwakke punten van LiberTerra zijn en waar volgens hen de kansen en bedreigingen voor LiberTerra liggen. Een externe SWOT die toont wat externe stakeholders zien als sterke en zwakke punten, kansen en bedreigingen voor LiberTerra.

Beste Practices Analyses

Er zijn interviews gehouden met bewoners van verschillende eco-villages. Ook zijn er eco-villages bezocht. De belangrijkste resultaten zijn dat sociale cohesie cruciaal is voor het duurzaam opbouwen en voortbestaan van kleinschalige, duurzame inspiratie communities. Sociale cohesie kan intern bereikt worden door het zorgvuldig selecteren van potentiële bewoners; het opstellen van een gezamenlijke missie en visie; het naleven van een participatief besluitvormingsproces en een transparante communicatiestrategie. Extern kan sociale cohesie bereikt worden door het creëren en onderhouden van een goede relatie met de gemeente, buurtbewoners en lokale organisaties; het gezamenlijk organiseren van sociale activiteiten waarbij beleidsmakers, buurtbewoners en lokale organisaties en een structuur op te zetten waarbij alle betrokkenen zich uitgenodigd voelen om mee te denken en van elkaar te leren. Dit komt overeen met wat er in de literatuur is beschreven over eco-villages en met de resultaten van de stakeholder analyse.

Op basis van de stakeholder analyse en de best practices analyse is een handboek voor pioniers ontwikkeld met adviezen voor het opzetten van een kleine gemeenschap met grote impact:

  1. Inspireer elkaar! Creëer een gezamenlijke visie met ruimte voor persoonlijke ambities;
  2. Proactieve houding in het versterken van samenwerking met beleidsmakers;
  3. Van inspireren als voorbeeld naar inspireren door samen ontdekken;
  4. Uitblinken als inspiratiebron door strategische keuzes.