WUR onderzoekt kringlooplandbouw op Eytemaheert

Natuurboerderij Eytemaheert ontwikkelt bouwstenen voor de transitie naar natuurinclusieve kringlooplandbouw en nieuwe verdienmodellen. Stapsgewijs verbetert Eytemaheert de kringloop op het eigen bedrijf door het verlies van nutriënten en koolstof te beperken. Met inzet van hightech werkt het bedrijf aan het vergroten van de biodiversiteit in verbinding met de omgeving.

Eytemaheert is in 2015 gestart als zoogkoeienbedrijf. Sinds 2020 is de stap gemaakt naar het melken van Groninger Blaarkoppen. Het bedrijf heeft 61 melk- en kalfkoeien, 20 pinken en 29 kalveren op 251 hectare, waarvan 49 hectare als productiegrasland, 201 hectare als natuurgras en 1 hectare akkerbouw.

Bedrijfskenmerken Eytemaheert

Kenmerkend aan het totale bedrijfssysteem van Eytemaheert is:

  1. Geen input van buiten het bedrijfssysteem, zoals (kracht)voer en (kunst)mest
  2. Een gemengd bedrijf met een klein deel akkerbouw primair voor humane voedselproductie
  3. Inzet van de robuuste Groninger Blaarkop met als dubbeldoel vlees en melk
  4. Aanleg van landschapselementen voor vastleggen van CO2
  5. Veel aandacht voor het verbeteren van een goede bodemgezondheid
  6. Inzet van precisielandbouw om te komen tot meer biodiversiteit
Cirkel Eytemaheert.jpg

Twee onderzoekslijnen

1) Systeemonderzoek

Gericht op enerzijds het meten en monitoren van de totale prestatie van Eytemaheert op kringloop en biodiversiteit. Dit vindt plaats op het niveau van dier, perceel en bedrijf. Anderzijds is het onderzoek gericht op gebieds- en ketensamenwerking met het oog op robuuste beloningsvormen voor natuurinclusieve kringlooplandbouw en duurzaamheidsambities van ketenpartners (zie figuur Kringloop Natuurboerderij Eytemaheert).

Klik op de afbeelding om die uit te vergroten.
Klik op de afbeelding om die uit te vergroten.

2) Aspectenonderzoek

Gericht op het meten, monitoren en optimaliseren van specifieke maatregelen die bijdragen aan het verbeteren van de kringloop en/of biodiversiteit (zie figuur ??).

Klik op de afbeelding om die uit te vergroten.
Klik op de afbeelding om die uit te vergroten.

Kennisuitwisseling voor opschaling

Eytemaheert wil kennis opleveren die van belang is om op te schalen naar gebiedsniveau. Dit vergt samenwerking en uitwisseling van kennis tussen diverse partijen: Provincie Drenthe, Ministerie LNV, gemeente Noordenveld, Waterschap Noorderzijlvest, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, Stichting Zeldzame huisdierrassen en Landschapsbeheer Drenthe, en ook onderwijs en ondernemers. Daarbij wordt gekeken naar nieuwe vormen van beheer van water, gronden en landschap in relatie tot natuurinclusieve kringloop- en klimaatneutrale landbouw met nieuwe marktkansen voor voedselproducten.

Samenwerking

Natuurboerderij Eytemaheert is een kraamkamer voor natuur en landbouw innovaties. Eytemaheert en Wageningen University & Research zijn een samenwerking aangegaan op het gebied van kringlooplandbouw. Provincie Drenthe financiert het onderzoek voor de komende jaren vanuit het interbestuurlijk programma vitaal platteland (IBP-VP).