Promotie

A generic method to analyse yield gaps in feed-crop livestock systems

Duurzame productie van dierlijk voedsel in de wereld vereist maatwerk

De vraag naar voedsel, en met name voedsel van dierlijke oorsprong stijgt. Uitbreiding van het landbouwareaal is echter niet gewenst. Hoeveel zou de productie in de veeteelt daarom kunnen toenemen op het bestaande areaal? Dit onderzoek presenteert een nieuwe methode, gebaseerd op het principe van ‘yield-gap’ analyse, die inzicht geeft in welke maatregelen waar in de wereld het meest effectief zijn om de productie van voedergewassen en vee duurzaam te verhogen. De modelresultaten geven inzicht in de biofysische factoren die in een bepaald systeem in de wereld het meest beperkend zijn voor productieverhoging, zoals hittestress, voerkwaliteit, voerbeschikbaarheid en management van vee, en de beschikbaarheid van water en nutriënten voor voedergewassen. Daardoor kan gericht worden vastgesteld welke maatregelen er nodig zijn voor het duurzaam produceren van dierlijk voedsel. Het koppelen van deze inzichten aan kennis over sociaaleconomische effecten van interventies en dierenwelzijn maakt het mogelijk om efficiëntere en duurzamere dierlijke en geïntegreerde productiesystemen te ontwerpen.