Promotie

Carbonizing forest governance: Analyzing the consequences of REDD+ for multilevel forest governance

Ontbossing en bosdegradatie zijn een van de grootste menselijke oorzaken van klimaatverandering. REDD+ is een beleidsmechanisme onder het klimaatveranderingsverdrag, om ontwikkelingslanden te compenseren voor het verminderen van koolstofemissies ten gevolge van ontbossing en bosdegradatie. Het proefschrift onderzoekt de gevolgen van REDD+ voor meerlagig bosbestuur en -beheer. Het laat zien dat REDD+ zich verschillend manifesteert op verschillende niveaus, met uiteenlopende gevolgen voor het bestuur en beheer van bossen. In internationale beleidsdebatten ligt de nadruk op resultaatgerichte compensatie voor de vermindering van koolstofemissies, gemeten door experts met gebruik van nationale monitoringssystemen. In veel nationale beleidsplannen worden nationale overheidsinstanties verantwoordelijk gesteld voor REDD+, wat een centralisatie van gezag teweeg kan brengen. Op nationaal en project niveau wordt REDD+ vaak ingekaderd als een beleidsmechanisme om niet alleen koolstofopslag maar ook niet-koolstofgerelateerde functies van bossen te bevorderen, gemeten door zowel experts als lokale gemeenschappen. Momenteel ontbreekt het landen echter aan institutionele capaciteit voor het meten van dergelijke niet-koolstofgerelateerde baten en voor gemeenschapsgerichte monitoringssystemen.