Cursus Landbouw en waterkwaliteit

Cursus

Cursus landbouw en waterkwaliteit

Bent u betrokken bij de waterkwaliteit in het landelijk gebied en de invloed van de landbouw hierop? En wilt u meer weten over haalbare maatregelen die een positieve invloed hebben op de waterkwaliteit? In deze cursus krijgt u inzicht in de bodemprocessen, hun invloed op de waterkwaliteit en de invloed van het agrarisch management op de uit- en afspoeling van nutriënten.

Organisator Wageningen Academy
Setup Andere setup
Locatie Bunschoten, de Eemlandhoeve

Aanpak cursus landbouw en waterkwaliteit

Deze cursus gaat dieper in op de rol van de bodem en de invloed van het agrarisch management op de uiten afspoeling van nutriënten. Onderdeel hiervan is het denken in kringlopen van nutriënten in relatie tot
bodemeigenschappen, agrarische bedrijfsvoering en de meststoffenwet. Eerst krijgt u een overzicht van de landbouw in Nederland en de rol van de bodem daarin. Aansluitend gaat u dieper in op de processen in de
bodem, de rol van de belangrijkste kringlopen en welke metingen u kunt (laten) uitvoeren om inzicht te krijgen in de lokale situatie. Ook wordt u bijgepraat over kansen vanuit de beleidscontext en de bestaande wet- en regelgeving op dit vlak. Twee agrariërs (melkveehouderij en akkerbouw) nemen u mee in hun dagelijkse praktijk en afwegingen die ze in hun bedrijfsvoering moeten maken. Tot slot gaat u samen aan de slag met 2 casussen.

Doelgroep

Professionals die werkzaam zijn op het grensvlak bodem, water(kwaliteit) en landbouw. Bent u hydroloog, beleidsmedewerker bodem, water, landbouw en/of landelijke gebied of specialist waterkwaliteit en aquatische ecologie bij een provincie, een waterschap, een drinkwatermaatschappij of een ingenieursbureau? Dan is deze cursus echt iets voor u.

Resultaat

Na het volgen van deze cursus bent u:
• Op de hoogte van de belangrijkste bodemkringlopen: fosfaat, stikstof, koolstof en organische stof;
• Heeft u inzicht in de agrarische praktijk en afwegingen die een rol spelen in het agrarisch management door bijdragen van agrariërs;
• Op de hoogte van de wet- en regelgeving rond nutriënten,
waaronder de meststoffenwet;
• In staat om de invloed van maatregelen in te schatten op de vastlegging en afvoer van organische stof en nutriënten in relatie tot agrarische grondgebruik, grondsoort en waterhuishouding.

Programma

Het volledige programma zal t.z.t. bekend worden gemaakt.

    Cursusleiding

    De cursusleiding bestaat uit:
    - Dr.ir. Gerard Ros, Wageningen University & Research
    - Prof.dr.ir. Wim de Vries, Wageningen University & Research