Promotie

Eat and be eaten: porpoise diet studies

Bruinvissen zijn predator (van vis) én prooi (van grijze zeehonden). In dit proefschrift wordt onderzocht hoe het dieet van bruinvissen wordt beïnvloed door kenmerken van individuele dieren (zoals hun leeftijd en conditie) en door externe omstandigheden (zoals seizoen en plaats). Hiervoor zijn de voedselresten onderzocht in ruim 800 magen van bruinvissen die dood aan de Nederlandse kust aanspoelden. Ook is gekeken naar de doodsoorzaak van de aangespoelde bruinvissen.

Promovendus dr. MF (Mardik) Leopold
Promotor Prof. dr. PJH (Peter) Reijnders
Organisatie Wageningen University, Wageningen Marine Research
Datum

vr 20 november 2015 16:00 tot 17:30

Locatie Aula, gebouwnummer 362
Wat staat er op het menu van een bruinvis?

Voor het onderzoek werd samengewerkt tussen biologen en veterinair pathologen. De laatsten stelden de doodsoorzaak vast van de bruinvissen en dit werd weer bekeken in relatie tot het dieet. Een belangrijke doodsoorzaak van bruinvissen in Nederland bleek predatie door grijze zeehonden. De zeehonden pakken bruinvissen zowel dicht bij de zeebodem, als hoger in de waterkolom. Dit kon worden herleid uit de voedselresten in de magen van aangevallen dieren en het paste ook op de toegebrachte wonden.

Bruinvissen die in netten op de zeebodem verdronken hadden hun maag vol met bodemvissen. De samenstelling van de maaginhoud kan dus helpen bij het vaststellen van bijvangst in visnetten. Dit is met name belangrijk voor bruinvissen die in minder verse staat aanspoelen, waardoor de patholoog minder goed in staat is om verdrinking nog vast te stellen aan de hand van kenmerken op het lichaam.

Tenslotte werd vastgesteld dat bruinvissen die de laatste jaren weer de Westerschelde optrekken, hier jagen op trekvissen die zelf ook weer terugkeren in de steeds schoner wordende rivier.

Lees het uitgebreidere nieuwsbericht:

Lees meer:

Dossiers: