Promotie

Effect of predation risk and habitat characteristics on the ecology of European hare

Samenvatting

Het relatieve belang en de rol van predatierisico voor prooidieren is nog steeds onderwerp van discussie. Van Europese hazen wordt verondersteld dat ze bijzonder sterk reageren op predatierisico, wat mogelijk heeft bijgedragen aan de achteruitgang van de populatie in noordwest Europa. Dit onderzoek probeert inzicht te krijgen in de effecten van predatierisico en habitatkenmerken op de Europese haas.

Zowel predatierisico als habitat karakteristieken beïnvloedden tegelijkertijd het gedrag en de verspreiding van prooidieren, echter hun relatieve belang hangt af van de schaal van het onderzoek. Roofdieren bleken minder belangrijk dan habitatkenmerken in het beïnvloeden van het ruimtegebruik en het foerageergedrag van hazen op een kleine (foerageerplek) en middelgrote (dagbesteding) schaal. Roofdieren bleken bovendien tamelijk belangrijk in het beïnvloeden van de lichaamsconditie en het voortplantingssucces op een grotere schaal (leefgebied). De toename van de aantallen roofdieren, hun toegankelijkheid, en hun distributie heeft waarschijnlijk bijgedragen aan de achteruitgang van de populatie aantallen van de Europese haas in noordwest Europa.