Open dag

Gras en Maismanifestatie Marwijksoord

De Gras en Mais manifestatie op 15 september gaat helaas niet door.

De onderwerpen zoals onderstaan benoemd zullen alsnog behandeld worden in de nieuwsbrief van Grondig boeren met Mais, en via de website.

Organisator WUR | Open teelten

Het demonstratieproject Grondig Boeren met Mais is opgezet voor een rendabele maisteelt zonder negatieve effecten op de omgeving. Om nu en in de toekomst voldoende mais van hoge kwaliteit te kunnen blijven oogsten moet er vooral meer aandacht komen voor goed bodembeheer. Drentse agrariërs werken hierin samen met loonbedrijven, adviseurs en onderzoek. Het project in Drenthe is mede gerealiseerd door bijdragen van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, de provincie Drenthe en de waterschappen Hunze en Aa’s, Vechtstromen, Drents Overijsselse Delta en Noorderzijlvest. 

Op locatie Marwijksoord ligt de Systeemdemonstratie van Grondig Boeren met Mais waar diverse teeltsystemen van mais worden vergeleken. Ook liggen er een aantal detaildemonstraties waar specifieke vraagstukken nader worden bekeken.

De resultaten en ervaringen van deze demonstraties aangevuld met een aantal nieuwtjes van partners zullen in een geleide rondgang de revue passeren.

Thema's

  • Gewasbescherming en het vanggewas

Het goed managen van gelijk- en onderzaai van het vanggewas en tegelijkertijd het remmen van onkruid vraagt om een weloverwogen aanpak van de onkruidbestrijding. Door Open Teelten en Agrifirm.

  • Mechanisch onderwerken van het vanggewas

Round-Up is een steeds meer omstreden middel, en het is de vraag of het nodig is om een vanggewas te vernietigen. Kan het ook mechanisch? Door Open Teelten.

  • Systemendemonstratie

Bij de ontwikkeling van toekomstbestendigere maisteeltsystemen wordt nadrukkelijk gekeken naar de organische stof aanvoer. Hoe kunnen we dit realiseren en wat zijn de resultaten? Door Open Teelten.

  • Grasteelt voor eiwit

Meer eiwit van eigen land realiseren kan op verschillende manieren. De meest voordehand liggende manier is optimalisering van de grasteelt. Welke handvatten beschikbaar? Door Agrifirm.

  • Chemievrije maisteelt met cover crops

Twee chemievrije ruwvoederteelten in 1 jaar. Door maisteelt af te wisselen met een mengteelt van granen met wintererwt kan chemievrij geteeld worden. Hierbij worden twee mechanische innovaties ingezet: de intra row mulcher en een strokenfrees maiszaai combinatie. Eiwit, structuur, zetmeel droge stofopbrengst en biodiversiteit door wisselteelt. Door Nordic Maize Breeding en Louis Bolk Instituut.