Debat

Naar optimaal gebruik van de onderwijsfaciliteiten

Studenten en medewerkers van Wageningen UR worden door de rector magnificus van Wageningen University – prof. dr. ir. Arthur P.J. Mol - uitgenodigd deel te nemen aan een gesprek op maandag 9 mei 2016 over het faciliteren van de groei van het aantal studenten. De voorzitter van de raad van toezicht, prof. mr. Job Cohen, zal de bijeenkomst leiden.

Organisator Impulse
Datum

ma 9 mei 2016 18:00 tot 19:30

Locatie Impulse, gebouwnummer 115

Wageningen University blijft een grote aantrekkingskracht houden op bachelor- en masterstudenten. Dat vraagt creativiteit en inzet van de organisatie om het onderwijs in goede banen te leiden en om voldoende voorzieningen beschikbaar te stellen. Een belangrijk knelpunt vormt het aantal beschikbare onderwijsruimten binnen de huidige roostering. Deze bijeenkomst staat in het teken van het optimaal gebruik van de onderwijsfaciliteiten.

Een betere spreiding van het onderwijs binnen het huidige collegerooster biedt enig soelaas en kan op betrekkelijk korte termijn worden gerealiseerd. Versterkt inzetten op meer digitale lesmethoden is een tweede optie die ook uit het oogpunt van onderwijsvernieuwing noodzakelijk is.

Daarnaast vindt het college van bestuur het belangrijk om – in navolging van andere grote internationale universiteiten in ons domein – te onderzoeken of een verruiming van de collegetijden een acceptabele oplossing is. Daartoe zal vanaf september een pilot starten.

De bijeenkomst start met enkele korte introducties door de rector magnificus en vertegenwoordigers van studenten en docenten. Daarna start de gedachtewisseling over naar voren gebrachte ideeën en overwegingen en is er ruimte om eigen voorstellen in te brengen.

De bijeenkomst vindt plaats in de speakers corner van Impulse vanaf 18:00-19:30. Studenten en medewerkers van Wageningen UR zijn van harte welkom.

De voertaal tijdens de bijeenkomst is Engels.