Symposium

Symposium Klimaatadaptatie Landbouw

Wat betekent klimaatverandering voor de Nederlandse Landbouw? Wat verandert er, wat zijn de risico’s voor gewassen en bedrijven en wat is er nodig om met deze veranderingen om te gaan? Op 3 maart wordt een symposium georganiseerd in het kader van het Actieprogramma Klimaatadaptatie Landbouw.

Organisator Wageningen Plant Research
Datum

di 3 maart 2020 13:00 tot 17:00

Locatie Vergader- & congrescentrum De Schakel, Oranjelaan 10, 3862 CX Nijkerk

Download de presentaties

Sprekers van het Ministerie van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit, het Verbond van Verzekeraars, LTO en Wageningen University & Research vertelden over klimaatverandering vanuit hun specifieke invalshoek.

Algemene bevindingen uit de workshops en presentaties 3 maart 2020

  • Samenwerking tussen waterschappen, boeren, ketenpartijen in regio’s om klimaat adaptief te worden is cruciaal; Kernwoord is gebiedsprocessen om risico’s te spreiden, maar wie faciliteert en is verantwoordelijk?
  • Verdieping / uitbreiding / detaillering van de stresstest is nodig om de bewustwording voor klimaatrisico’s en noodzaak voor adaptatie te vergroten. Meer voorbeelden uit meerdere regio’s. Uitwerking tot een werkbare tool is waardevol, zodat gebruikers hem zelf in kunnen vullen.
  • Nu de toekomstige klimaatrisico’s in grote lijnen in kaart gebracht kunnen worden, kan er meer pro-actief gehandeld worden, in plaats van te reageren op een weersextreem als het zich voordoet (‘wait and see’).
  • Zowel teelt en bodem, als financiële adaptatiemaatregelen zijn nodig om landbouwbedrijven klimaatbestendig te maken.
  • Rasontwikkeling op klimaat-specifieke karakteristieken geeft goede kansen om de teelt aan klimaatverandering aan te passen (ziekten en plagen, verzilting, droogte).
  • Van veel potentieel perspectiefvolle adaptatiemaatregelen ontbreekt het aan goed onderbouwde en/of toegankelijke kennis over kosten en langjarige effecten. Hiervoor is het noodzakelijk dat meer ingezet wordt op het delen van beschikbare kennis, praktijk ervaringen en resultaten met boeren, onderwijs, overheidsinstellingen.
  • Het is waardevol om mensen van verschillende sectoren (beleid, teelt, verzekering, onderzoek) bij elkaar te brengen, om begrip over en weer te versterken en samenwerking te bevorderen omdat de risico’s en ook kosten- effectieve oplossingsrichtingen vaak over de grenzen van het individuele bedrijf heen gaan.

Workshops

In vier verdiepende workshops werd kennis gedeeld, vragen geagendeerd en actiepunten benoemd. De volgende onderwerpen werden behandeld:

1. Waterbeheer en neerslagextremen
2. Gewasgezondheid
3. Verzilting/zoetwater beschikbaarheid
4. Economie, risicomanagement