Promotie

The impact of diseases in dairy cows on greenhouse gas emissions and economic performance

Samenvatting

Verminderen van ziekten bij melkvee kan broeikasgasemissies verlagen
Het doel van dit proefschrift was om de impact van ziekten bij melkvee op de uitstoot van broeikasgassen te bepalen en om de relatie tussen de impact van deze ziekten op broeikasgassen en de economische gevolgen te analyseren. Hiervoor is een model ontwikkeld dat eerst alle productieverliezen van zieke koeien berekent. Vervolgens is met een levenscyclusanalyse het effect van klinische mastitis, subklinische ketose, en klauwaandoeningen op broeikasgassen bepaald. Wanneer een koe klinische mastitis krijgt, stijgt de broeikasgasuitstoot per kg melk gemiddeld met 6.2%, bij subklinische ketose met 2.3%, en bij klauwaandoening met 1.5% in vergelijking met een gezonde koe. Een economische analyse toonde aan dat de totale kosten van een koe die subklinische ketose krijgt gemiddeld €130 zijn. Vermindering van de melkproductie had het grootste effect op de economische gevolgen, terwijl de stijging in broeikasgassen voornamelijk wordt veroorzaakt door vroegtijdig afvoer van koeien, en niet-leverbare melk.
Ziekten bij melkvee in Nederland verhogen de uitstoot van broeikasgassen met ongeveer 0.4 Mton per jaar. De reductieopgave van broeikasgassen in Nederland in 2030 bedraagt voor landbouw en landgebruik 3,5 Mton. Het verminderen van ziekten bij melkvee kan hierdoor een belangrijke bijdrage leveren aan dit klimaatdoel.