Promotie

Towards better utilisation of soil phosphorus in managed grassland systems

Promovendus MBH Ros
Promotor prof.dr.ir. O (Oene) Oenema
Copromotor prof.dr.ir. JW (Jan-Willem) van Groenigen
dr.ing. GF (Gerwin) Koopmans
Organisatie Wageningen University, Bodembiologie
Datum

vr 29 maart 2019 13:30 tot 15:00

Locatie Aula, gebouwnummer 362

Samenvatting
Op weg naar een betere benutting van bodemfosfaat in beheerde graslanden


Fosfaat is een essentiële voedingsstof voor de groei van gewassen zoals graslanden in de melkveehouderij. Te hoge concentraties fosfaat in de bodem kunnen echter leiden tot verliezen naar, en eutrofiëring van, het grond- en oppervlaktewater. Het is de verwachten dat de aanvoer van fosfaat naar de bodem zal afnemen in de komende decennia, maar dat de voedselproductie juist omhoog zal moeten. We moeten daarom manieren zoeken om het fosfaat dat al in de bodem zit beter te benutten. Dit proefschrift onderzoekt factoren die van belang zijn voor de beschikbaarheid van bodemfosfaat voor gras, en verkent mogelijkheden om de fosfaatbenutting te verbeteren. In een literatuurstudie wordt laten zien dat bij fosfaatbemesting van gras rekening gehouden moet worden met bodemeigenschappen zoals de fosfaatstatus, de zuurgraad, en de hoeveelheid organisch stof. Daarnaast is er met potproeven onderzoek gedaan naar de rol van beworteling van gras, en het effect van regenwormen. Resultaten laten zien dat grassoorten met lange en diepe wortels beter groeiden dan andere soorten onder fosfaatschaarste, maar ook onder optimale omstandigheden. Ook kunnen regenwormen lokaal in de bodem de fosfaatbeschikbaarheid sterk verhogen. Grassen konden het vrijgekomen fosfaat opnemen en dat leidde tot een verhoogde opbrengst onder fosfaatarme omstandigheden. Het potentiëel van deze resultaten moet verder getest worden in het veld en op de boerderij.