Symposium

WOT-symposium ‘Van blauwdruk naar groene ruimte?’

Op donderdag 22 september 2016, van 10.30 tot 14.30 uur organiseert de WOT Natuur & Milieu samen met de Leerstoelgroep Bos- en Natuurbeleid van Wageningen UR het symposium ‘Van blauwdruk naar groene ruimte? Verbreding en vernieuwing in sturing op biodiversiteit in het landelijk gebied’. Het symposium vindt plaats in gebouw Lumen op de campus in Wageningen. Aansluitend, om 16.00 uur in de Aula te Wageningen, is de oratie van prof. dr. Hens Runhaar als buitengewoon hoogleraar Beheer van biodiversiteit in agrarisch landschap.

Organisator WOT Natuur & Milieu
Datum

do 22 september 2016 10:30 tot 14:30

Locatie Lumen, gebouwnummer 100
Zaal/kamer 1

Sturing op biodiversiteit in het agrarisch cultuurlandschap is volop in beweging. Het stelsel voor agrarisch natuurbeheer is drastisch herzien; met ingang van 1 januari 2016 spelen collectieven van boeren en provincies een grotere rol in de zorg rond biodiversiteit. Daarnaast zijn er steeds meer initiatieven vanuit de markt om akker- en weidevogels te beschermen en duiken er allerlei burgerinitiatieven op. Sturing op biodiversiteit in het agrarisch cultuurlandschap wordt daarmee steeds pluriformer qua betrokken actoren en qua invulling. Anders gezegd: er wordt minder eenzijdig en top-down als blauwdruk voorgeschreven en er is meer ruimte voor andere groene initiatieven.

De verbreding en vernieuwing roept de vraag op wat we van verschillende vormen van sturing kunnen verwachten en hoe deze op elkaar ingrijpen. Een andere vraag is wat de consequenties van de dynamiek in sturing zijn voor de manier waarop met kennis wordt omgegaan. Deze en andere vragen staan centraal tijdens het WOT-symposium op 22 september. Het programma treft u aan in de bijlage.

Deelname is gratis, maar het aantal plaatsen is beperkt.

Wij hopen u tijdens het symposium op 22 september a.s. te ontmoeten.

Aanmelden

U kunt zich tot en met 15 september a.s. voor het WOT-symposium aanmelden via deze link.

Ongeveer een week voor het symposium ontvangt u route-informatie.