Alumnibijeenkomst

Wageningen Alumnibijeenkomst Regio Den Haag/Rotterdam, donderdag 7 april 2016

University Fund Wageningen en KLV organiseren in samenwerking met de Regiocommissie Den Haag/Rotterdam twee keer per jaar Alumnibijeenkomsten in de regio. Dit voorjaar zal op donderdag 7 april een bijeenkomst plaatsvinden bij waterzuiveringsbedrijf Delfluent.

De voorjaarsbijeenkomst van Regiokring Den Haag/Rotterdam voor alumni in de regio komt er weer aan. Het thema van de bijeenkomst die wordt georganiseerd in samenwerking met University Fund Wageningen is: Wat doen we met ons afvalwater?

De alumnibijeenkomst vindt plaats bij Delfluent Services BV in Den Hoorn op donderdag 7 april en begint om 16.00. Naast de gelegenheid om te netwerken wordt er een rondleiding georganiseerd en zijn er twee interessante sprekers te gast.

Helaas is het maximum aantal deelnemers bereikt en kunt u zich niet meer aanmelden. Om op de reservelijst te worden geplaatst kunt u mailen naar alumni@wur.nl

Verslag

De alumnibijeenkomst regio Den Haag/Rotterdam was op donderdag 7 april in Den Hoorn bij de waterzuivering van Delfluent in de Harnaschpolder. In totaal wordt het
afvalwater gezuiverd van 40.000 industrieën en een kleine miljoen mensen uit de regio rond Den Haag. De Delfluent-zuivering heeft daarmee de grootste capaciteit van Nederland.

Eerst was er een indrukwekkende rondleiding over het terrein tussen de bezinking- en vergassingstanks. Uit het biogas, dat geproduceerd wordt uit het slib, wordt inmiddels voorzien in 60% van de eigen energiebehoefte. Het slib konden we van dichtbij zien,
waarna we hoorden dat de geurstoffen van het zuiveringsproces worden afgezogen
zodat voldaan kan worden aan de strengste geureisen bij rioolzuiveringen van
Nederland. Nog een opmerkelijk feitje: in plaats van de 16 nabezinktanks zouden
er slechts 4 nodig zijn als er niet periodiek (hevige) regenafvoer door de riolen zou worden afgevoerd. Toekomstige ontwikkelingen zouden kunnen liggen op het terrein van struvietwinning, waardoor het kostbare fosfaat hergebruikt kan worden als grondstof voor de landbouw.

Daarna hebben de alumni geluisterd naar ir. Rogier van Kempen, werkzaam bij Delfluent als Manager Procesvoering Delfluent en naar Prof. dr. Ir. Grietje Zeeman, Hoogleraar Environmental Technology aan Wageningen University & Research.

Van Kempen vermeldde dat de zuivering de laatste jaren ontwikkelingen op het gebied van kostenefficiënt zuiveren, biogasproductie, grondstoffenisolatie en zoetwaterlevering ondergaat. Gezuiverd zoetwater wordt rechtstreeks naar zee gepompt; Delft Blue Water is een project die de potentie van dit zoetwater onderzoekt. De omliggende glastuinbouw heeft behoefte aan zoetwater door verzilting van het grondwater. Onderzoeken zijn uitgevoerd bij de Demokwekerij om dit zoetwater te gebruiken als gietwater ter vervanging van grondwater. De onderzochte tomatengewassen reageren identiek op deze verschillende waterbronnen.  

Prof. dr. ir. Grietje Zeeman vertelde over het terugwinnen van grondstoffen uit huishoudelijk water welke aan de bron gescheiden wordt. In tegenstelling tot de bezochte waterzuivering gaat het hier om kleinschalige zuivering, welke volgens Zeeman vele voordelen met zich meebrengt. Door het gebruik van speciale toiletten welke slechts met 1 liter per toiletbezoek spoelen, zijn aanwezige stoffen in de ontlasting in hogere concentratie aanwezig in vergelijking met een regulier toilet. Het terugwinnen van deze stoffen zoals fosfor en stikstof, toepasbaar als kunstmest, kunnen hierdoor efficiënter en goedkoper worden teruggewonnen. Wanneer de riolering wereldwijd wordt aangepast, zo stelt Zeeman, dan kan deze methode voorzien in 27% en 25% van de huidige fosfor- en stikstofconsumptie.   

Thema 'Wat doen we met ons afvalwater?'

De core business van Delfluent Services is het inzamelen en zuiveren van afvalwater in de Haagse regio. Dit doen zij in de afvalwaterzuiveringsinstallaties (AWZI) Houtrust in Den Haag en Harnaschpolder in Den Hoorn, gemeente Midden-Delfland.

In samenwerking met het Hoogheemraadschap van Delfland, is Delfluent Services BV (DSBV) verantwoordelijk voor de operationele activiteiten in het noordelijke gedeelte van de regio van het Hoogheemraadschap. Voor een periode van 30 jaar draagt zij zorg voor het beheer en onderhoud van de AWZI Houtrust in Den Haag, Harnaschpolder in Den Hoorn, gemeente Midden-Delfland en het bijbehorende transportsysteem met negentien pompstations. Met ongeveer zestig deskundigen, betrokken en gemotiveerde medewerk(st)ers zuivert Delfluent Services als private onderneming het afvalwater van bijna anderhalf miljoen inwoners en zo’n veertigduizend bedrijven in de regio.

In 2015 zijn weer twee mijlpalen bereikt:

1. Afronding project Afvalwater Haagse Regio

Met de officiële ingebruikname van rioolgemaal Scheveningen aan de Haringkade in Den Haag, is het project Afvalwater Haagse Regio afgerond. Dit project werd 15 jaar geleden gestart om het afvalwatersysteem in de Haagse regio op orde te brengen. De Haagse regio is jarenlang sterk gegroeid. Ypenburg en Wateringse veld zijn twee voorbeelden van voormalig grasland en weiland waar nu huizen staan en straten liggen. Niet alleen moet het water dat voorheen rustig de grond in zakte worden opgevangen en weggevoerd, maar ook het aantal inwoners neemt toe en daarmee het aantal liters afvalwater. Dit moet worden opgevangen, weggevoerd, gezuiverd en weer geloosd op zee.

2. Opening onderzoeksfaciliteit Delft Blue Innovations

De waterketen is in hoog tempo aan het verduurzamen. Grondstoffen en energie worden teruggewonnen en voor het gezuiverde water worden nieuwe toepassingen bedacht. Water dat nog verder is gezuiverd kan dienen als zoetwater buffer in tijden van droogte, bijvoorbeeld als gietwater of om de kwaliteit van het water in sloten en vaarten te verbeteren. Een nieuw voorbeeld is de waterharmonica die Delfland gaat aanleggen in natuurgebied de rietputten in Vlaardingen. Met de uitbreiding en het openstellen van de onderzoeksfaciliteit Delft Blue Innovations wordt een extra impuls gegeven aan onderzoek naar het verduurzamen van de waterketen.

Sprekers en presentaties

Ir. Rogier van Kempen - Manager Procesvoering Delfluent

“Ontwikkeling duurzame waterketen in de Haagse regio”

Rogier van Kempen vertelt over de bijdrage van Delfluent aan innovatie op het gebied van afvalwaterzuivering: "Het Hoogheemraadschap van Delfland en DSBV hebben als stip op de horizon kringloopsluiting in de waterketen voor ogen. Hiervoor worden de bestaande afvalwaterzuiveringen doorontwikkeld van energie verbruikende en afval producerende installaties naar waterfabrieken, energiefabrieken en grondstoffenfabrieken die water, duurzame energie en grondstoffen (fosfaat, biopolymeren, cellulose etc.) leveren. Voor deze ontwikkeling en realisatie is doorlopend innovatie en optimalisatie nodig."

Presentatie Rogier van Kempen

Prof. dr. ir. Grietje Zeeman - Hoogleraar Environmental Technology Wageningen UR

“Terugwinning van grondstoffen uit aan de brongescheiden huishoudelijk afvalwater”

Grietje Zeeman gaat in op de voordelen om aan de bron te scheiden: “Door het toiletwater gescheiden in te zamelen kan je anaerobe zuivering toepassen in een UASB (Upflow Anaerobic Sludge Blanket). Struviet precipitatie wordt toegepast op het effluent van de UASB. Een alternatief is een photo-bioreactor voor N en P terugwinning. Bij conventionele zuivering kan alleen slib worden vergist en niet de totale stroom”

Presentatie Grietje Zeeman

Programma

  • 16.00-16.45       Ontvangst met koffie en thee
  • 16.45-17.00        Welkom door Alumnicommissie en Delfluent
  • 17.00-18.00        Rondleiding in twee groepen
  • 18.00-18.25        Inleiding Rogier van Kempen, Manager Procesvoering Delfluent“Ontwikkeling duurzame waterketen in de Haagse regio”
  • 18.30-18.55       Inleiding Prof. Dr. Grietje Zeeman, Hoogleraar Environmental Technology Wageningen UR “Terugwinning van grondstoffen uit aan de brongescheiden huishoudelijk afvalwater”
  • 19.00-19.15        Vragen/discussie
  • 19.15-20.00        Hapje, drankje en gelegenheid tot netwerken

Wijzigingen onder voorbehoud

Let op: de rondleiding is niet geschikt voor mensen die slecht ter been zijn of voor mensen in een rolstoel