Workshop

Workshop FeedPrint

De productie van gewassen en grondstoffen voor veevoer of veevoercomponenten draagt bij aan broeikasgasemissie. De mate waarin wordt uitgedrukt in carbon footprint (CFP). Ook de voerindustrie wordt uitgedaagd om de CFP van grondstoffen en producten te verlagen. Het gaat hier om de mitigatie-opties van de grondstoffen voor mengvoer. Voor de melkveehouderij worden mitigatie-opties via het overige voer verkend in het project ‘Impactanalyse’ dat voor de KringloopWijzer wordt uitgevoerd.

Organisator Wageningen Livestock Research
Datum

di 13 mei 2014 13:30 tot 17:00

Locatie Zodiac, gebouwnummer 122
De Elst 1
122
6708 WD Wageningen
0317-483953

Emissies ontstaan bij de teelt van gewassen, door het veranderen van het landgebruik, door transport van grondstoffen, door het verwerken van gewassen of restproducten als grondstof voor veevoer en door transport van veevoer naar primaire veehouderijbedrijven. Met het rekenprogramma FeedPrint kunnen de emissies gekwantificeerd worden en daarmee leent dit programma zich bij uitstek voor het verkennen van mitigerende maatregelen. Maatregelen kunnen enerzijds gericht zijn op een efficiënter productieproces en anderzijds op de het kiezen van alternatieve grondstoffen. Echter, de keuze van alternatieven is gebonden aan de markt van voedermiddelen. Bij uitwisseling van grondstoffen ontstaat al snel een soort domino-effect op de wereldwijde vraag en aanbod van grondstoffen. Dit leidt tot onrealistische oplossingen en bovendien zal het uiteindelijke effect op de footprint minder groot zijn dan verwacht.

In de workshop willen we verkennen en uitwerken wat wel kansrijke mitigerende maatregelen zijn. De afgelopen twee jaar is er al veel gesproken over mogelijke oplossingen en  in de workshop willen we daarom eerst een overzicht geven van “doodlopende wegen” en perspectiefvolle oplossingen. Ook zullen we bij een aantal oplossingen ingaan op de internationale effecten.

U kunt zich opgeven voor deze Workshop door een mail te sturen met daarin de naam van uw organisatie en de namen van de aanwezige personen naar livestockresearchsecrgenomicadiervoeding@wur.nl

Wie

  1. Voerindustrie
  2. Toeleveranciers voerindustrie
  3. Sectororganisaties zoals CVB, Nevedi, Comité van Graanhandelaren e.d.
  4. Nederlandse overheid (we beperken ons eerst even tot Nederland)
  5.  Wetenschap

Doel

inzicht in realistische mitigerende maatregelen en welke activiteiten dit vraagt van de voerindustrie

Resultaat

notitie workshop met lijst van concrete mitigerende maatregelen en activiteiten die de voerindustrie kan ondernemen.

Programma

13.15    Ontvangst

13.30    Opening door middagvoorzitter

13.35    Op welke grondstoffen moeten we ons richten en waar is mitigatie zinvol? Een classificatie van mitigatie-opties voor wat betreft het spoor ‘grondstoffen’ zou kunnen zijn:

  • Gewassen met lagere carbon footprint

  • Efficiënter produceren van gewassen
  • Inzet op co-producten
  • Verlagen energiegebruik in verwerkende industrie en bij transport
    Hans Blonk, Idse Hoving, Theun Vellinga

14.00    In groepjes uiteen om mitigerende maatregelen van het spoor ‘grondstoffen’ te verkennen

14.20    Bespreking resultaat mitigerende maatregelen en nadere classificatie hiervan

14.40    Mitigerende maatregelen hebben niet alleen directe maar ook indirecte effecten. De keuze voor een andere grondstof betekent dat het elders niet meer gebruikt kan worden en omgekeerd.  Het kwantificeren en onderscheiden van deze effecten vraagt om ‘consequential LCA-denken’. Wat gebeurt er precies als andere grondstoffen worden gebruikt of grondstoffen niet meer worden gebruikt?  Wat betekent dat voor de verbeteropties? Hans Blonk

15.00    Nogmaals in groepjes uiteen om a) de meest kansrijke mitigatie-options te benoemen rekening houdend met de gevolgen voor andere zaken b) welke activiteiten dat vereist van de voerindustrie.

16.00    Bespreking resultaat meest kansrijke mitigatie-opties vanuit het streven om emissies te beperken,     maar ook vanuit uitvoerbaarheid en om te zien wat er moet veranderen om maatregelen daadwerkelijk te realiseren.

16.30     Nadere afspraken over welke activiteiten de voerindustrie onderneemt om maatregelen te    realiseren

 17.00    Afsluiting door de middagvoorzitter

    Gelegenheid tot napraten