Wageningen Dialogue

Dialoog Biodiversiteit & Kringlooplandbouw

Organisator
Datum

vr 12 april 2019 09:00 tot 17:00

Locatie Boer-inn, Kamerik

Welke kennis en innovatie is nodig voor biodiversiteit in de kringlooplandbouw? En hoe kunnen we elkaar hierin versterken? Op vrijdag 12 april kwam een brede afspiegeling van het stakeholderveld samen om dit in dialoog te onderzoeken. De betrokken partijen hebben elkaar heel hard nodig in de transitie van de landbouw, om natuurinclusieve landbouw tot een succes te maken.

Het Ministerie van LNV wil de omslag naar kringlooplandbouw maken. Benutten en beschermen van biodiversiteit in de kringlooplandbouw is een van de missies die moet prikkelen tot ambitieus onderzoek en doorslaggevende innovaties voor biodiversiteitsherstel en een veerkrachtige landbouw. De topsectoren zijn gevraagd mede voor dit onderwerp een kennis- en innovatieagenda te maken die richting geeft aan de inzet van middelen de komende jaren. De opgedane kennis wordt gebruikt door Wageningen Environmental Research om input te leveren voor deze agenda.

De bijeenkomst wordt geopend met interactieve presentaties van Anne van Doorn van Wageningen Univeristy & Research, Wieke Tas van het Ministerie van Lanbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Petra de Boer, dialoog facilitator. In de 'Discover'-fase die daar op volgde ontdekten de aanwezigen samen wat er allemaal al gebeurde ter bevordering van biodiversiteit in de kringlooplandbouw.

In de daaropvolgende 'Dream'-fase kwamen kwartiermaker Louise Vet en twee boeren aan het woord: Wat is er allemaal mogelijk en nodig? "Ik red het niet alleen als boer, ik heb de maatschappij nodig. Niet alleen Nederland, maar ook Europa en zelfs de wereld.”

In de 'Design'-fase gingen we middels een World Cafe op zoek welke kennis en innovatie nodig is in verschillende thema's. Hierin werd op zes verschillende thema's onderzocht welke kennis en innovatie er nodig is.

Tot slot werd er onderzocht wat er nodig is om elkaar te versterken. De verschillende acties en aandachtspunten hiervan zijn te lezen in het verslag.