Uitgave

30 vragen en antwoorden over zwavel

Wat is de biologische rol van zwavel? Hoe is de zwavelbalans van de Nederlandse bodem? Wat is het bemestingsadvies voor verschillende bodems? Is zwavelovermaat schadelijk? Welke normen gelden er? Het boekje "30 vragen en antwoorden over zwavel" behandelt alle relevante vragen over zwavel in de landbouw en het milieu.

Zwavel is een element met veel gezichten. Het komt voor als opgelost sulfaat in bodemvocht en grondwater en als giftig waterstofsulfidegas uit mest. Het is een belangrijke voedingsstof voor planten, dieren en mensen, maar de aandacht ervoor was tot op heden gering, zeker in vergelijking met de aandacht voor stikstof of fosfor. Tot voor kort was zwavel namelijk “gratis” in ruime mate beschikbaar door de hoge uitstoot van zwaveldioxide bij de verbranding van steenkool en olie. Sinds de jaren tachtig van de vorige eeuw is die uitstoot van gratis meststof echter fors gedaald door de ontzwaveling van rookgassen en brandstoffen. De depositie werd zo laag dat bij sommige gewassen, met name op lichte gronden, zwaveltekorten optraden.

cover_30_vragen_antwoorden_zwavel.jpg

Die daling heeft geleid tot nieuwe aandacht voor de zwavelbemesting van landbouwkundige gewassen. Tegelijkertijd komen er meer zwavelhoudende afval- en reststoffen beschikbaar die, nu of in de toekomst, als meststof of bodemverbeteraar kunnen worden toegepast. De Commissie van Deskundigen Meststoffenwet constateerde dat de kennis over de mogelijke gevolgen van het gebruik van zwavelhoudende afval- en reststoffen beperkt is. Het ministerie van EZ heeft de Commissie van Deskundigen Meststoffenwet daarom gevraagd de belangrijkste vragen en antwoorden over zwavel te beschrijven. Het resultaat is een boekje waarin René Schils van Wageningen Plant Research de bovenstaande vragen over zwavel op toegankelijke wijze beantwoordt.

Meer informatie