Benodigde doorlooptijd resultaten landbouwpraktijk - Fase 3 & 4

Er komt het nodige bij kijken voordat de resultaten over de landbouwpraktijk in een bepaald jaar kunnen worden gerapporteerd. In dit artikel beschrijven we hoe het proces om tot de resultaten te komen eruit ziet en wat de doorlooptijd bepaalt.

In het traject kunnen 4 fasen worden onderscheiden:

  1. het verzamelen van de bedrijfsgegevens
  2. de omzetting van de gegevens in de bedrijfsinformatie
  3. de analyse van de bedrijfsinformatie
  4. de rapportage van de resultaten
pigss-horizon2020-logo.png

Figuur 1: de onderscheiden fasen en benodigde doorlooptijd voor publicatie landbouwpraktijkresultaten.

De eerste 2 fasen zijn in de nieuwsbrief van maart al aan bod gekomen. Dit artikel beschrijft de processen die van start gaan zodra van alle bedrijven in het Bedrijveninformatienet de resultaten beschikbaar zijn.

Fase 3: analyse van de bedrijfsinformatie

Zodra de Technisch-Administratief medewerkers, kortweg TAM’s, de verslaglegging en rapportage aan alle bedrijven hebben afgerond, beginnen de onderzoekers met het opvragen, analyseren en indelen van de resultaten. Voor het opvragen en controleren van de gegevens door onderzoekers zijn vaste procedures en rekenmodellen ontwikkeld. Er wordt zowel over de bedrijven heen als op bedrijfsniveau gekeken of de uitkomsten plausibel zijn. Waar nodig doen de onderzoekers navraag bij de TAM’s of modelleurs om eventuele twijfels over de vastlegging en daaruit berekende resultaten weg te nemen. De spreiding in opzet, bedrijfsvoering en uitkomsten van de circa 700 bedrijven die worden beschouwd, is groot. De rekenmodellen moeten in staat zijn om voor zeer uiteenlopende situaties en praktijken te kunnen rekenen. Daarbij komt dat de praktijk natuurlijk niet stilstaat en nieuwe ontwikkelingen aanleiding kunnen geven om de rekenmodellen voor ‘die nieuwe praktijken’ uit te breiden.

Het doel is om van zoveel mogelijk bedrijven de resultaten te gebruiken in de rapportages. Alleen als de uitkomsten niet volledig en/of onwaarschijnlijk zijn, kan worden besloten om deze buiten beschouwing te laten. Het gaat bij het uitsluiten van gegevens hoofdzakelijk om nutriënten gegevens van bedrijven met een staldierentak. Zeker in het geval de dieren voor derden worden gehouden. Op bedrijven met veel dieren van derden zijn de in- en uitgaande stromen van voer, dieren en soms ook mest niet volledig in beeld. Het is dan niet mogelijk om nutriënten overschotten te bepalen. De andere bedrijfsgegevens kunnen, afhankelijk van het onderzoek, in principe wel worden gebruikt.

Fase 4: rapportage van de resultaten

De vierde en laatste fase in het meten van de ontwikkelingen in de landbouwpraktijk is gericht op de daadwerkelijke rapportage. In deze fase worden de gewenste en plausibel beoordeelde bedrijfsresultaten uit het Bedrijveninformatienet geselecteerd en bewerkt. Bij het bewerken worden met de resultaten van individuele bedrijven groepsgemiddelde resultaten bepaald. Alleen de groepsgemiddelde resultaten worden gerapporteerd. In het rapportagetraject worden vaak meerdere conceptversies en deadlines onderscheiden. De eerste concepten zijn meestal nog niet volledig, maar beperkt tot de belangrijkste figuren en tabellen met een globale toelichting. Als na verloop van tijd het eindconcept gereed is, volgen meestal nog reviews en een tekstuele redactie.

Het moment waarop de resultaten daadwerkelijk kunnen worden gepubliceerd, hangt niet alleen af van de benodigde doorlooptijd voor alle onderscheiden fasen en activiteiten daarbinnen. Bij het Derogatiemeetnet komen de resultaten pas op agrimatie.nl beschikbaar zodra deze door de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit met de Europese Commissie en de Tweede Kamer zijn gedeeld.

Vervroegde oplevering resultaten Basismeetnet

Er wordt nagegaan of de resultaten van de landbouwpraktijk van het Basismeetnet eerder op agrimatie kunnen worden gepubliceerd. In het vorige artikel gaven we al aan dat één van de factoren die de doorlooptijd verlengen de aanwezigheid van bewaarproducten is. Als we voor de gerealiseerde opbrengsten van deze producten niet meer wachten op het beschikbaar komen van de laatste afleverbewijzen, maar uitgaan van schattingen, zou de publicatie over een bepaald boekjaar met enkele maanden worden vervroegd. De resultaten zullen dan wel een voorlopig karakter hebben. In de erop volgende publicatie zullen de definitieve resultaten dan worden gepubliceerd.


Ton van Leeuwen, Wageningen Economic Research