Studentinformatie

Bindend Studieadvies

Het bindend studieadvies is met ingang van het studiejaar 2014-2015 bij Wageningen University ingevoerd.

Deze regeling is opgenomen in de Onderwijs en Examenregeling (OER) van Wageningen University en in de Onderwijs- en examenregeling van de joint degree opleiding Bsc Tourism (BTO) en beschrijft de procedures van het uitbrengen van het bindend studieadvies tijdens het eerste studiejaar in de bacheloropleiding.

We hebben de meest gestelde vragen hieronder op een rij gezet om jou zo goed mogelijk te informeren.

Vragen en antwoorden bindend studieadvies

1. Hoeveel credits (studiepunten) moet ik in totaal halen bij Wageningen University om het eerste studiejaar succesvol af te sluiten?

Indien je nominaal, dus precies volgens het programma van je opleiding studeert, dan bestaat ieder studiejaar uit 60 credits. De norm die voor het BSA is vastgesteld is 36 credits aan eerstejaarsvakken voor WU-bacheloropleidingen en 42 credits aan eerstejaarsvakken voor de joint degree opleiding BTO. Om je het volgende studiejaar weer in te kunnen schrijven voor je opleiding is het dus noodzakelijk om tenminste deze 36 (c.q. 42) credits aan eerstejaarsvakken te behalen. Voor een goede studievoortgang is het echter aan te bevelen om te proberen minstens 50 credits te behalen tijdens je eerste studiejaar.

2. Wanneer krijg ik een positief advies aan het einde van het jaar?

Je ontvangt een positief studieadvies aan het einde van het studiejaar als je minimaal 36 credits hebt behaald aan eerstejaarsvakken van je WU-bacheloropleiding of 42 ECTS aan eerstejaarsvakken van de joint degree opleiding BTO, of wanneer je alle vakken van het eerstejaarsprogramma hebt behaald.

3. Voor wie geldt het bindend studieadvies?

Het bindend studieadvies is van toepassing op alle studenten die vanaf september 2014 zich als eerste jaars inschrijven voor een bacheloropleiding bij Wageningen University. Ook als je elders eerder een andere studie hebt gedaan geldt voor je nieuwe opleiding een bindend studieadvies.

4. Ik ga een nieuwe bacheloropleiding doen, maar had bij mijn vorige bacheloropleiding (bij WU of bij een andere universiteit) al een positief BSA ontvangen, gelden de BSA eisen dan ook voor mijn nieuwe opleiding?

Ja, zie antwoord vraag 3. Voor elke opleiding waar je je vanaf september 2014 voor het eerst voor inschrijft zal je aan de BSA eisen moeten voldoen.

5. Ik verander van bacheloropleiding binnen Wageningen University. Tellen de vakken die ik al eerder had gehaald en die ook eerstejaarsvakken zijn in deze nieuwe bacheloropleiding, mee voor het behalen van mijn BSA?

Nee, deze vakken tellen niet mee bij de beoordeling of aan de norm is voldaan. Je moet binnen 1 kalenderjaar 36 credits aan nieuwe eerstejaarsvakken halen (of bij de joint degree BTO: 42 credits) of, als er minder dan 36 (of bij BTO: 42) credits aan te behalen eerstejaarsvakken overblijft, het eerstejaarsprogramma van je opleiding behalen. Een kalenderjaar nadat je geswitcht bent naar je nieuwe bacheloropleiding wordt er gekeken of je aan deze norm hebt voldaan.

6. Tellen vrijstellingen mee bij de vaststelling van de BSA norm?

Vrijstellingen tellen niet mee bij de vaststelling van de BSA norm. Dus als je vrijstellingen krijgt toegewezen op basis van het behalen van vergelijkbare vakken in andere opleidingen (buiten WU) tellen de daaraan verbonden credits aan het eind van het jaar niet mee bij de beoordeling of je aan de BSA norm hebt voldaan.

7. Ik ben later dan 1 oktober ingestroomd in mijn bachelorstudie, moet ik dan toch voor het einde van dit schooljaar 36 credits hebben gehaald om aan de BSA norm te voldoen?

Indien je je na 1 oktober inschrijft voor het eerste jaar van een opleiding, moet je binnen een kalenderjaar aan de norm voldoen. Dus vanaf het moment van inschrijving gaat het jaar waarin je aan de BSA norm moet voldoen pas lopen.

8. Krijg je altijd een negatief BSA als je niet aan de norm hebt voldaan of zijn er ook uitzonderingen mogelijk? Onder welke persoonlijke omstandigheden kun je een voorwaardelijk positief advies krijgen?

Nee, er zijn uitzonderingen mogelijk, nl. indien zich voor jou bijzondere persoonlijke omstandigheden voordoen. In dat geval kun je ondanks dat je niet aan de BSA norm voldoet een voorwaardelijk positief BSA krijgen. Deze bijzondere persoonlijke omstandigheden worden in het definitieve bindende studieadvies namelijk meegewogen mits je die tijdig hebt gemeld. Hierbij moet je denken aan bijvoorbeeld ziekte, handicap, familieomstandigheden, deelname aan specifieke bestuurlijke activiteiten mits deze zijn genoemd in de Regeling  BSA. De omstandigheden moeten hebben geleid tot een dergelijke studievertraging dat je daardoor niet aan de norm hebt kunnen voldoen. We raden je aan tijdig contact op te nemen met de studieadviseur en decaan als je bijzondere omstandigheden hebt. Zij kunnen je dan helpen bij het aanpassen van je studieplanning en adviseren over de gevolgen voor het BSA. Let op, bij de studentendecaan moeten bijzondere omstandigheden uiterlijk binnen 2 maanden na het eerste optreden ervan (bijvoorbeeld langdurig ziek zijn) worden gemeld, maar eerder melden is verstandiger.

9. Wat is een voorwaardelijk positief advies?

Aan het einde van periode 6 kun je in plaats van een positief of negatief definitief advies ook een voorwaardelijk positief advies krijgen. Een voorwaardelijk positief advies betekent dat je de gestelde BSA-norm niet hebt behaald vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden, maar dat je je toch opnieuw mag inschrijven voor de opleiding. De examencommissie beoordeelt of er sprake is van dergelijke persoonlijke omstandigheden en in hoeverre deze de oorzaak zijn van het niet kunnen voldoen aan de norm. De consequentie van een voorwaardelijk positief advies is dat je in het daaropvolgende studiejaar alsnog aan de norm zal moeten voldoen, anders ontvang je alsnog een negatief BSA. De tijdens het eerste jaar van inschrijving behaalde credits tellen  wel nog mee.
 
Let op: je ontvangt bij een voorwaardelijk positief advies na periode 6 van je eerste jaar geen tussentijdse adviezen meer in het daaropvolgende jaar!

10. Kan ik beroep aantekenen tegen een negatief bindend studieadvies?

Mocht je een negatief definitief BSA ontvangen, maar ben je het hiermee niet eens, dan kun je hiertegen beroep instellen. Redenen kunnen bijvoorbeeld zijn dat nog niet alle cijfers zijn verwerkt of niet juist zijn weergegeven, of dat je een beroep wil doen op eerder door jou gemelde persoonlijke omstandigheden of dat de persoonlijke omstandigheden niet of onvoldoende zijn meegewogen. Je moet dan binnen 6 weken nadat je de beslissing met het negatief BSA hebt ontvangen beroep aantekenen. Voor de beroepsprocedure verwijzen we je naar het Studentenstatuut waar je in de paragraaf â€śRechtsbescherming studenten” informatie kunt vinden over het indienen van een beroepschrift en waar je ook een format vindt voor een beroepschrift.

Bij het indienen van een beroepschrift verzoeken we je het  format beroepschrift volledig in te vullen, te voorzien van een kopie van het besluit en dit per email toe te zenden aan legalprotection.students@wur.nl

Voor meer informatie over het indienen van een beroep kan je contact opnemen met legalprotection.students@wur.nl

11. Heeft het zin om herkansingen te doen in Augustus als ik een negatief BSA heb gekregen?

Als je een negatief definitief BSA hebt ontvangen, dan mag je nog wel herkansingen doen in Augustus. Als je daarmee de norm van 36 (voor de joint degree opleiding BTO: 42)  studiepunten behaalt, dan wordt het negatieve BSA herroepen en krijg je alsnog een positief BSA. Het is natuurlijk verstandiger om te zorgen dat je niet afhankelijk bent van de resultaten van de hertentamens in augustus.

12. Moet ik beroep instellen als ik de norm nog kan halen in de hertentamenperiode van Augustus?

Het definitief BSA wordt uitgebracht voorafgaand aan de hertentamenperiode. Dit betekent dat sommige studenten die een negatief BSA hebben ontvangen wellicht door het behalen van een of meer hertentamens alsnog aan de norm zullen voldoen. Mocht dit het geval zijn, dan herroept Wageningen University het eerder uitgebrachte negatieve BSA en brengt aan de student die alsnog aan de norm voldoet alsnog een positief BSA uit. Dit gebeurt ook indien de student geen beroep heeft ingesteld.
 
Als er andere redenen zijn waarom je het niet eens bent met het uitgebrachte negatieve BSA dan moet je wel beroep instellen, zie vraag 10.

13. Ik heb een negatief BSA gekregen, wat zijn nu de consequenties?

Als je een negatief BSA krijgt, word je tegen het einde van het studiejaar uitgeschreven en mag je je gedurende drie achtereenvolgende academische jaren niet opnieuw voor dezelfde opleiding inschrijven.

14. Gelden er andere regelingen door de Corona uitbraak?

Wageningen University doet er alles aan om het verzorgen van onderwijs en het afnemen van tentamens in de perioden 5, 6 en de hertentamenperiode van het studiejaar 2019-2020 door te laten gaan. Daarmee verwachten we dat studievertraging in het cursorisch onderwijs beperkt zal blijven en dat iedereen haar of zijn studie, ondanks de coronacrisis, zo goed mogelijk voort kan zetten. Desondanks kan het voorkomen dat eerstejaars studenten wegens corona-gerelateerde omstandigheden in het studiejaar 2019-2020 niet aan de huidige BSA-norm kunnen voldoen.

Daarom gelden voor eerstejaars studenten aan Wageningen University voor het jaar 2019-2020 de volgende richtlijnen:

  • Voor hen die de BSA norm van 36 credits hebben gehaald, krijgen zoals gebruikelijk een positief bindend studieadvies (BSA).
  • Voor hen die over het studiejaar 2019-2020 30 credits hebben gehaald, krijgen dit jaar een positief bindend studieadvies.
  • Voor hen die over het studiejaar 2019-2020 24-29 credits hebben gehaald, krijgen een voorwaardelijk positief bindend studieadvies. Zij krijgen tot het eind van het studiejaar 2020-2021 de tijd om aan de vigerende norm van 36 credits aan eerstejaars vakken te voldoen.
  • Voor hen die over het studiejaar 2019-2020 minder dan 24 credits aan studiepunten hebben gehaald krijgen een negatief bindend studie advies. Zij kunnen, zoals gebruikelijk, een beroep doen op de eerder genoemde regeling van bezwaar bij de examencommissie, waarbij Corona-gerelateerde omstandigheden uitdrukkelijk mede in beschouwing worden genomen.