Diagnosticeren van plantpathogenen

Plantmateriaal, bodem, lucht en water moeten schoon zijn: vrij van ongewenste ziekteverwekkers die quarantaine- en kwaliteitsziekten in planten kunnen veroorzaken.

Het gaat om een breed scala aan schadelijke ziekte- en plaagorganismen: bacteriën, schimmels, virussen, viroïden, insecten en nematoden. Het is van groot belang om deze organismen doelmatig, snel en betrouwbaar te kunnen detecteren en te diagnosticeren.

Betrouwbare en gevalideerde detectie- en diagnosetechnieken

Met betrouwbare, gevalideerde detectie- en diagnosetechnieken kunnen schadelijke organismen worden herkend en geïdentificeerd. Deze methodieken moeten echter ook geschikt zijn voor routinematig gebruik door keuringsdiensten, NVWA en het bedrijfsleven. Ook on-site (bijvoorbeeld in het veld of in de haven) kan het gebruik ervan belangrijke zijn. Daarbij speelt het onderscheid kunnen maken tussen levende en dode organismen een steeds belangrijkere rol. De aanwezigheid van een dood organisme levert immers geen risico meer op.

Nieuwe ziekte- en plaagorganismen

De methodieken moeten in staat zijn nieuwe ziekte- en plaagorganismen op te sporen zodat snel en adequaat gereageerd kan worden op incidenten. Alleen met kennis en ervaring van de nieuwste onderzoekstechnieken, kan effectief worden gereageerd op notificaties nu en in de toekomst. Intensieve samenwerking tussen kennisinstellingen, testlaboratoria en de overheid bij de ontwikkeling van detectie- en diagnosetechnieken is noodzakelijk om de positie van Nederland als belangrijk handels- en exportland ook in de toekomst te kunnen handhaven.

Publiek-private samenwerking (PPS)

Wageningen UR speelt al diverse jaren een belangrijke rol in de diagnostiek van plantenpathogenen en de ontwikkeling van methodieken hiervoor.

Momenteel lopen er drie belangrijke Publiek-Private Samenwerkingsprojecten (PPS) in de Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen:

- PPS Diagnostiek quarantaine- en kwaliteitszieken in planten

PPS Levend – Dood

PPS - On site detectie

Wageningen UR voert deze drie projecten samen met de keuringsdiensten, de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA) en het bedrijfsleven uit.