Dijkgraslanden op sterkte: veilige groene dijken realiseren

Hoe beter de bekleding van een dijk bestand is tegen erosie, hoe sterker de dijk. De bekleding van asfalt, basalt, beton, gras of een combinatie moet de dijk beschermen tegen snelle erosie of doorbraak bij hoogwater of stormvloed. Daarnaast willen waterbeheerders de dijken steeds vaker aantrekkelijk maken voor omwonenden en recreanten door ze groen en bloemrijk te maken. Deze toolkit helpt waterbeheerders bij de ontwikkeling, aanleg, onderhoud en toetsing van robuuste en groene dijken en wegtaluds. De toolkit ondersteunt hen bij de invulling van de zorgplicht voor waterkeringen.

‘Dijkgraslanden op sterkte’ maakt het mogelijk om veilige en soortenrijke dijken en wegtaluds te realiseren. De toolkit helpt bij het kiezen van de beste technische oplossing voor de dijkaanleg. Vervolgens kunnen de aanleg en de ontwikkeling van het dijkgrasland worden gevolgd. Dan staan deskundigen van Wageningen Environmental Research (WEnR) de waterbeheerders bij om tijdig problemen te signaleren en via beheeringrepen op te lossen. De toolkit bestaat dus uit meerdere onderdelen, die voorafgaand aan, tijdens of na uitvoeringsprojecten kunnen worden ingezet. Kwaliteitstoetsing van bestaande dijkgraslanden is ook mogelijk.

Innovatie, training en toetsing

De innovatieve dijk- en bekledingsoplossingen die WEnR met haar partners heeft ontwikkeld, vormen een onderdeel van de tool. WEnR beschikt over unieke expertise die de nieuwste kennis over dijkgraslandbeheer combineert met de nauwe betrokkenheid bij onderzoek dat ten grondslag ligt aan het Wettelijk Toetsinstrumentarium (WTI2017). Simulatieproeven met golfoverslag leverden in dit onderzoek nieuwe inzichten op over de sterkte en het optimale beheer van dijkgraslanden.

De deskundigen verzorgen desgewenst trainingen op locatie over de aanleg en het optimale beheer van dijkgraslanden. Andere onderdelen zijn de periodieke wettelijke toetsing en monitoring op verzoek van waterbeheerders zelf.

Praktijk: Brede groene dijk

Vanuit het Deltaprogramma Waddengebied is onderzoek gedaan naar een sterke, toekomstbestendige dijk langs de Dollard, die ook groen en aantrekkelijk is en in het Waddenlandschap past. De bouwstof voor de dijk is klei die door natuurlijke aanslibbing wordt gewonnen, of baggerslib dat vrijkomt bij baggerwerkzaamheden. Wageningen Universiteit, WEnR en andere partners hebben de randvoorwaarden voor het ontwerp opgesteld en de kosten en baten van het plan berekend. De studie leverde belangrijke kennis op voor de verdere uitwerking van het voorkeursalternatief ‘Brede groene dijk’.