Disclaimer en Privacy Statement Hapsnapp

Deze disclaimer en de privacyverklaring zijn van toepassing op de app Hapsnapp, ontwikkeld door Wageningen University & Research.
Door gebruik te maken van de app Hapsnapp van Wageningen University & Research gaat u automatisch akkoord met deze disclaimer en privacyverklaring. Wageningen University & Research mag op elk gewenst moment, en zonder onaangekondiging vooraf, de voorwaarden van deze disclaimer en privacyverklaring wijzigen. Wijzigingen zijn van kracht zodra ze op deze pagina zijn gepubliceerd

Disclaimer 

Eigenaar

De app Hapsnapp is ontwikkeld voor kennisdeling en is eigendom van Wageningen University (KvK nr. 09215846) en Stichting Dienst Landbouwkundig Onderzoek (KvK nr. 09098104) die gezamenlijk het samenwerkingsverband Wageningen University & Research vormen.

Aansprakelijkheid

Hoewel Wageningen University & Research maximale zorg besteed aan de in de app getoonde informatie, kan niet voor de juistheid en volledigheid daarvan worden ingestaan. Wageningen University & Research aanvaardt hiervoor dan ook geen enkele aansprakelijkheid in welke vorm dan ook.

Verwijzingen naar sites die niet door Wageningen University & Research worden onderhouden, zoals bijvoorbeeld de site van het Voedingscentrum,  zijn louter ter informatie en gemak voor de bezoeker opgenomen. Wageningen University & Research staat niet in voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele aanbiedingen die daarop worden gedaan.

Bovendien biedt Wageningen University & Research geen garantie dat de functies in de app Hapsnapp zullen voldoen aan uw behoeften of verwachtingen, of dat de werking van de app ononderbroken of foutloos is, of dat de software vrij is van virussen of andere schadelijke componenten.

In geen geval zal Wageningen University & Research aansprakelijk zijn voor enige directe, indirecte, incidentele of gevolgschade, ontstaan door het gebruik, op welke wijze dan ook, van de app Hapsnapp.

Gebruik van informatie en beelden

De informatie, afbeeldingen, lay-out, tekst en software van deze app zijn intellectueel eigendom van Wageningen University & Research. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen zonder bronvermelding is niet toegestaan.

Privacy verklaring

Persoonsgegevens

In de app Hapsnapp van Wageningen University & Research vragen we naar een aantal persoonsgegevens voor het uitvoeren van verschillende overeenkomsten die u met Wageningen University & Research aan kunt gaan:

  • Wij vragen om een naam die we zullen gebruiken in het gesprek om u persoonlijker aan te spreken. U hoeft niet uw echte naam op te geven.
  • Wij vragen om uw leeftijdscategorie en uw geslacht om statistische analyses te kunnen presenteren over het eetgedrag van de app-gebruikers. Deze presenteren we in de app en tijdens het eindevent. Hierbij blijft u anoniem, we presenteren enkel statistische gegevens in de vorm van “zoveel % van de app-gebruikers ontbijt met brood”. U kunt kiezen voor de optie ‘zeg ik liever niet’.
  • Wij vragen uw mailadres voor het versturen van nieuws- of informatieberichten en blogartikelen van Wageningen University & Research. Via een hyperlink opgenomen onder de elektronische berichten kunt u zich eenvoudig uitschrijven voor ontvangst van de berichten

Uw gegevens zullen niet gebruikt worden voor advertenties, marketing of wetenschappelijk onderzoek.

Wageningen University & Research zal de privacy van gebruikers van haar app respecteren en deze gegevens uitsluitend gebruiken voor de hierboven beschreven doeleinden en in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens behandelen.

De verantwoordelijken voor de verwerking van de persoonsgegevens zijn Wageningen University en Stichting Dienst Landbouwkundig Onderzoek, gezamenlijk aangeduid als Wageningen University & Research (Droevendaalsesteeg 4, 6708 PB Wageningen).

Kaliber (Orteliuslaan 875, 3528 BE Utrecht) is bewerker in opdracht van Wageningen University & Research. Zij doen de technische ontwikkeling en het beheer van de app.

Delen van gegevens met derden
Uw persoonsgegevens worden niet zonder uitdrukkelijke toestemming aan derden verstrekt, tenzij deze derden als bewerker worden ingezet.

Noodzakelijk te verstrekken gegevens
Voor het gebruik van de app is een gebruikersnaam noodzakelijk. Het is niet verplicht om uw eigen naam op te geven. Een gebruikersnaam mag een fictieve naam zijn en dient minimaal uit 1 teken te bestaan.
Het verstrekken van uw e-mailadres is wel noodzakelijk om nieuws- en informatieberichten van ons te ontvangen. Onderaan elk bericht vindt u een link om u hiervoor af te melden.

Rechten van de consument
U kunt op elk moment inzage vragen in de gegevens die Hapsnapp over u verzamelt en deze laten corrigeren of verwijderen door een verzoek te sturen naar hapsnapp@wur.nl, onder vermelding van ‘inzage/wijzigingen/wissen persoonsgegevens’.

Bewaartermijnen
Persoonsgegevens, worden niet langer bewaard dan nodig is voor bovengenoemde doeleinden, of om te voldoen aan wettelijke (bewaar)verplichtingen.

Veiligheidsmaatregelen
Wageningen University & Research en Kaliber dragen zorg voor een passende mate en vorm van beveiliging van uw persoonsgegevens. Uw persoonsgegevens worden opgeslagen op een server van Kaliber en die is beveiligd met een SSL-certificaat. Uitsluitend die personen die hiertoe door Wageningen University & Research en Kaliber zijn aangewezen binnen het kader van dit project hebben toegang tot uw persoonsgegevens.