Uitgave

Duurzaam Water in de Glastuinbouw

Goed gietwater is in de Nederlandse glastuinbouw essentieel voor een optimale gewasgroei en het terugdringen van de emissie van meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen. De belangrijkste waterbron is regenwater, maar aanvullende bronnen zijn noodzakelijk om de watervoorziening zeker te stellen. Dit onderzoek heeft de perspectieven van (nieuwe) alternatieve waterbronnen op het teeltbedrijf verkend.

Specifiek is gekeken naar het gebruik van wkk-condenswater dat wordt opgevangen bij een warmte kracht installatie (wkk) met een rookgascondensor. Opgeloste zware metalen vormen mogelijk een probleem. Efficiƫnt gebruik van de beschikbare waterbronnen is de eerste stap in de watervoorziening. Dit is te bereiken door een goede dimensionering van het watersysteem met een goed gebruik en beheer. Een adequate water- en bemestingsstrategie moet de voedingsoplossing in balans houden en lozing voorkomen. Praktijkmetingen zijn uitgevoerd aan wkk-condenswater en laboratorium experimenten zijn uitgevoerd met verschillende typen staal en gecoat staal. De lage lozingsnormen voor zware metalen zijn in de praktijk moeilijk te halen. De gemeten concentraties zware metalen leidden niet tot gewasschade. Metaalcoating vermindert de verontreiniging van het water met zware metalen. De verkregen kennis is ontoereikend voor een concreet technisch advies. Geadviseerd wordt aan de sector en de waterschappen om het knelpunt van de lozing van zware metalen te agenderen voor overleg.