EuroDairy – een Europees netwerk voor melkveehouderijbedrijven

EuroDairy is een Europees Horizon 2020 netwerk programma voor duurzame melkveehouderij. Een netwerk voor melkveehouders die de economische, sociale en milieukundige prestaties van hun bedrijven willen verbeteren en een meer duurzame toekomst aan hun bedrijven en gezinnen willen bieden. EuroDairy is actief in 14 lidstaten die samen 40% van de melkveehouders, 45% van de koeien en 60% van de Europese melkproductie omvatten. In februari 2016 is dit 3-jarige Europese project gestart. De Nederlandse partners zijn ZuivelNL, ZLTO en Wageningen University & Research.

EuroDairy is toegespitst op de belangrijkste duurzaamheidsthema’s voor de toekomst:

  • Sociaaleconomische veerkracht - met het oog op het kunnen opvangen van grote (melk)prijsfluctuaties.
  • Efficiënt beheer van hulpbronnen – optimaliseren van het gebruik van dure inputs, zoals meststoffen en krachtvoer, die ook een impact hebben op het milieu.
  • Verzorging van dieren – innovatieve managementpraktijken, mede ook om het antibioticagebruik te verminderen.
  • Biodiversiteit - het combineren van zorg voor natuur en landschap en een rendabele melkveehouderij.

EuroDairy zal voor Europese melkveehouders informatie en kennis over toepasbare innovaties leveren via o.a. video’s, brochures, webinars, ‘open learning platform’, bedrijfsbezoeken, uitwisselingsbezoeken tussen landen en technische workshops. Dit wordt ondersteund door: 42 zgn. ‘operationele groepen’, en een netwerk van 120 innovatieve voorloperbedrijven. De zogenaamde operationele groepen zijn bestaande of nieuwe netwerken (projecten) van melkveehouders en andere actoren, die bezig zijn met het ontwikkelen en implementeren van praktische innovaties op de vier duurzaamheidsthema’s. Op de voorloperbedrijven worden de innovaties in meer detail gevolgd, ze communiceren over hun ervaringen en leveren gegevens aan voor bedrijfsvergelijkingen.