Stage

Evaluatie programma 'Actieve en gezonde leefstijl senioren Noord-Veluwe'

In de Noord-Veluwe werken zes gemeenten sinds 2014 samen aan het project ‘Actieve en Gezonde Leefstijl Senioren’. Het hoofddoel is het bevorderen van een actieve en gezonde leefstijl bij senioren van 55 jaar en ouder.

Het programma

In de regionale sportvisie Noord-Veluwe Sport! Hebben de gemeenten de ambitie geformuleerd dat in 2020 het aantal senioren dat voldoet aan de Nederlandse Norm Gezond Bewegen (NNGB) met 10% is toegenomen. De gemeenten willen dit bereiken door het inzetten van interventies gericht op een actieve en gezonde leefstijl voor senioren. In 2016 zijn plannen voor activiteiten opgestart, in 2017 en 2018 worden de plannen geconcretiseerd en activiteiten ingezet. Activiteiten hangen sterk af van de organisatiekracht binnen een gemeente. De lokale context, organisatie en invulling van het project bepaalt de lokale opbrengst.

De evaluatie

De gemeenten hebben het Evaluatiebureau gevraagd een evaluatievoorstel te ontwerpen. Enerzijds om bij afronding van dit project verantwoording af te kunnen leggen aan de Provincie. Anderzijds om input te verkrijgen voor inbedding, borging van opgezette activiteiten en adviezen voor vervolg. In overleg hebben de gemeenten en het Evaluatiebureau onlangs een evaluatie overeenkomst opgesteld, bestaande uit een combinatie van kwantitatief en kwalitatief onderzoek. 

De stage

Voor het kwantitatieve deel zoeken we een student die een panel-onderzoek uit kan voeren gericht op de volgende regionale doelstellingen: stijging van aantal senioren dat voldoet aan de NNGB, stijging van aantal inactieve senioren dat is gaan sporten en/of bewegen, stijging van het aantal actieve senioren dat vaker is gaan sporten en/of bewegen, stabilisatie van aantal senioren met een gezond gewicht, stijging van aantal senioren met lidmaatschap sportvereniging of andere beweeg-aanbieder. Taken zullen bestaan uit: opstellen  vragenlijst, aanschrijven panel-leden (n=423) , data- analyse (oa vergelijking met reguliere monitor-data) en rapportage.

In overleg kan de student ook een rol hebben in het kwalitatief deel van het onderzoek. Dit bestaat uit groepsinterviews op lokaal niveau met betrokken professionals en enkele vrijwilligers en senioren. Het interview zal in ieder geval ingaan op het bereik, de waardering en uitvoering van het programma.

Voor het panel-onderzoek is het handig als de student in jan/feb 2018 start, exacte data uiteraard in overleg. Werken kan vanuit huis, WUR en/of GGD Noord- en Oost-Gelderland (Warnsveld), waarbij een combi het meest voor de hand ligt. Overleggen zullen in Warnsveld zijn.