Hoe kan ik de duurzaamheid van mijn bedrijf, product of dienst zichtbaar maken en verbeteren?

Duurzaamheid gaat over People, Planet en Profit. De duurzaamheid van een bedrijf, productieketen of dienst kan op verschillende manieren gewogen worden. Wageningen UR zet verschillende tools in om de duurzaamheid van bedrijven, ketens, diensten en producten in de akkerbouw, groenteteelt, multifunctionele landbouw en de biobased economy in kaart te brengen. Hieronder leest u welke vragen wij samen met u kunnen beantwoorden om de duurzaamheid van uw bedrijf, keten, project of innovatie te meten.

Hoe maak ik mijn bedrijf, keten of sector duurzamer?

Uw sector, keten of bedrijf loopt tegen de grenzen aan: het rendement staat onder druk, de milieuregels worden strakker of er dreigen problemen met de voedselveiligheid. Waar gaat u op inzetten? Waar zit het probleem, waar is de grootste winst te behalen? Wij kunnen u daarbij helpen, bijvoorbeeld door een kostprijsanalyse en een vergelijking met andere bedrijven. Daarnaast kunnen we risico’s inventariseren en mogelijke oplossingen beoordelen. Dat kunnen we doen vanuit verschillende perspectieven, zoals economie, milieu en voedselveiligheid.

Hoe vergroot ik de slagingskans van mijn innovatie of idee?

Het uitgangspunt voor onderzoeks- en innovatieprojecten is dat het resultaat ook toegepast wordt in de praktijk. Wij beoordelen (innovatieve) oplossingen op de economische haalbaarheid, bijvoorbeeld door het effect op het saldo of bedrijfsresultaat te berekenen of een kosten-batenanalyse te maken. We kijken daarnaast ook naar de praktische toepasbaarheid: sluit het aan bij de bestaande situatie, of vraagt het een compleet nieuwe infrastructuur? Deze beoordeling kan ook leiden tot aanpassingen aan de innovatie, zodat de slagingskans wordt verhoogd.

Hoe maak ik duurzaamheid zichtbaar aan de buitenwereld?

De markt en de samenleving willen transparantie over de duurzaamheid van producten en de productiewijze. Maar hoe doe je dat? Hoe zorg je voor een geloofwaardig verhaal? En hoe voorkom je dat het een papieren tijger wordt? Wij kunnen u helpen met het ontwikkelen van een onderbouwde duurzaamheidsclaim met behulp van duurzaamheidsindicatoren.

Wie kan mijn innovatieve idee of plan beoordelen?

Innovatieve plannen zijn vaak moeilijk te beoordelen voor ondernemers, financiers en vergunningverleners omdat er nauwelijks of geen vergelijkbare voorbeelden zijn. Is het berekende rendement realistisch? Kan de verwachte productie worden gerealiseerd en zijn de kosten reëel? Vanuit onze betrokkenheid bij diverse innovatieprojecten in de akkerbouw, vollegrondgroenten, multifunctionele landbouw en biobased economy kunnen we een onafhankelijke en deskundige beoordeling geven.

Hoe doet mijn bedrijf het economisch en milieutechnisch ten opzichte van anderen?

Deze vraag komt vaak terug in studiegroepen en ondernemersnetwerken. Omdat ieder bedrijf anders is, wordt het al snel ‘appels met peren vergelijken’. Door het gebruik van geschikte indicatoren of het omrekenen naar standaard bedrijfssituaties kan je bedrijven makkelijker vergelijken. Daarnaast kunnen we met onze deskundigheid ook meedenken over de redenen van de verschillen en eventuele verbetermogelijkheden.

Hoe zorg ik voor draagvlak in mijn omgeving bij de ontwikkeling van mijn bedrijf of innovatie?

De sociale duurzaamheid van een bedrijf begint bij de relatie met de omgeving. Dat komt vaak boven water bij uitbreidingsplannen: bezwaar van omwonenden kan een bedrijf vrijwel op slot zetten. Voor (agrarische) ondernemers die een positieve relatie met hun omgeving willen opbouwen is door Wageningen UR een portal ontwikkeld met kennis en tools.

Wat is het effect van milieumaatregelen op het economische resultaat van een agrarisch bedrijf?

Oplossingen die goed zijn voor het milieu en voor de portemonnee, kan dat? In veel projecten komt deze vraag aan de orde: de milieubelasting moet omlaag, maar liefst zonder negatieve inkomensgevolgen voor de agrarische ondernemer. Welke maatregel is dan het beste? Dat is vaak lastig te voorzien, omdat bedrijven onderling sterk van elkaar verschillen.

Met standaard bedrijfsopzetten voor verschillende regio’s en grondsoorten en verschillende rekentools kunnen wij economische effecten van milieumaatregelen in beeld brengen.

Waar vind ik betrouwbare economische kengetallen van de Nederlandse akkerbouw- en groenteteelt?

De KWIN-AGV bevat economische kengetallen van akkerbouw- en vollegrondgroentegewassen, zowel gangbaar als biologisch. De KWIN-AGV is al jarenlang de erkende actuele en objectieve gegevensbron voor adviseurs, financiers, juristen, bedrijven, overheden en kennisinstellingen. Daarnaast is het een referentie bij investeringsplannen, schadevergoedingen, onderzoeksprojecten en beleidsevaluaties.