Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC)

Het IPCC maakt wetenschappelijke kennis over het klimaatsysteem en klimaatverandering toegankelijk voor beleidsmakers en overheden. Hiermee slaat de organisatie een brug tussen kennis en beleid.

De rapporten van het IPCC zijn van invloed op de politieke besluitvorming. Zij worden gezien als gezaghebbende samenvatting van de meest recente wetenschappelijke kennis. Zo stonden zij aan de basis van het klimaatverdrag van de VN (UNFCCC) en het Kyoto Protocol.  

Bij het schrijven van de rapporten volgen de auteurs een specifieke werkwijze. Wereldwijd werken vele duizenden onderzoekers mee. De organisatie doet zelf geen onderzoek, maar rapporteert in ‘assessment rapporten’ over de stand van zaken van gepubliceerd wetenschappelijk onderzoek.  

Werkgroepen

De auteurs zijn verdeeld in drie werkgroepen, die ieder een eigen deelonderwerp uitdiepen:
  • Werkgroep I: begrip van het klimaatsysteem
  • Werkgroep II: gevolgen van en aanpassing aan klimaatverandering (adaptatie)
  • Werkgroep III: vermindering van de broeikasgasuitstoot (mitigatie).  

Iedere werkgroep schrijft een eigen rapport. De afzonderlijke werkgroeprapporten worden voorzien van een ‘Technical Summary’ (TS) en een ‘Summary for Policy Makers’ (SPM). Naast deze drie rapporten (enige duizenden pagina’s in totaal) verschijnt er ook een Synthesis Rapport. Hierin zijn de conclusies van de werkgroeprapporten samengevoegd. Wetenschappelijke onzekerheden spelen een belangrijke rol binnen de rapporten.  

De rapporten verschijnen eens in de vijf à zes jaar. Dit gebeurde voor het eerst in 1990. Het vierde en meest recente rapport verscheen in 2007. Op dit moment wordt gewerkt aan het vijfde rapport dat voor 2013-2014 gepland staat. 

Nederland is vertegenwoordigd in het IPCC via de ministeries IenM, BZ en ELenI en de kennisinstituten KNMI en PBL. Het KNMI (onderdeel van het ministerie van IenM) is penvoerder namens Nederland.  

Het IPCC werd in 1988 opgericht door twee VN organisaties: de World Meteorological Organization en het United Nations Environmental Programme. In 2010 kreeg het IPCC kritiek nadat er fouten werden gevonden in het vierde assessment rapport. 

Website van het IPCC