Natuur Technisch Model houdt overzicht bij ecologische restauratie

Ecologische restauratie is er vaak op gericht de condities voor de vegetatie te verbeteren, bijvoorbeeld door de bodem minder zuur of natter te maken. Maar omdat abiotische omstandigheden worden bepaald door een ingewikkeld samenspel van factoren, is niet altijd gemakkelijk van tevoren in te zien of veranderingen inderdaad tot een verbetering zullen leiden. Het Natuur Technisch Model (NTM) is door Wageningen Environmental Research ontwikkeld als hulpmiddel bij deze inschatting.

In essentie bestaat het model uit een waarderingsmodule, die elke soort waardeert op grond van zeldzaamheid en achteruitgang (rode lijst criteria), en een voorspellingsmodule, die bepaalt welke soorten verwacht kunnen worden bij een gegeven combinatie van abiotische omstandigheden.

Als bekend is hoe de abiotische omstandigheden gaan veranderen, kan eenvoudig worden bepaald of dit, gezien vanuit de vegetatie, een verbetering of een verslechtering betekent. De abiotische condities waar NTM rekening mee houdt zijn de zuurgraad van de bodem, de voedselrijkdom van de bodem, de grondwaterstand en het beheer.

Toepasbaar op veel schaalniveaus

Gentiaan met eitjes van het Gentiaanblauwtje
Gentiaan met eitjes van het Gentiaanblauwtje
Welriekende Nachtorchis
Welriekende Nachtorchis

NTM kan worden toegepast op iedere willekeurige schaal. Zo is NTM gebruikt om de effecten van economische scenario's voor heel Nederland door te rekenen over een periode van 100 jaar. NTM leent zich goed voor toepassing in een modelketen, waarbij de uitvoer van het ene model weer invoer voor het volgende is. NTM heeft als statistisch regressiemodel maar beperkt input nodig. Het gaat om het vegetatiestructuurtype (heide, bos of grasland) en de indicatoren voor vocht, zuurgraad en beschikbaarheid van nutriënten.

Praktijk: Biodiversiteit in Beerze Reusel

NTM is onder andere toegepast voor het Beerze-Reusel gebied in het Noord-Brabantse Bladel. Voor het huidige beheer is onderzocht wat de potentiële plantdiversiteit is in het gebeid. Dat geeft inzicht in de plaatsen waar de diversiteit laag is en waar dus extra maatregelen genomen zouden kunnen worden ter verbetering. De resultaten lieten ook zien waar het huidige beheer voldoende is.