Onderwerp scriptie

Natuurinclusief werken

Natuurinclusief staat voor een manier van denken en doen waarin bij de ontwikkeling van ruimtelijke ontwikkelingen als vanzelfsprekend rekening wordt gehouden met natuurwaarden. Via natuurinclusief werken wordt bewust gezocht naar mogelijkheden om die natuurwaarden te vergroten.

Het kan daarbij gaan om relatieve kleine inspanningen, bijvoorbeeld door het aanpassen van het beheer van wegbermen en slootkanten, maar ook om grote projecten die een kans bieden om de natuur een impuls te geven zoals de vismigratierivier in de afsluitdijk, het combineren van waterberging met natuurontwikkeling of het grondig herzien van het huidige landbouwsysteem.

Ondanks alle positieve aandacht voor het begrip natuurinclusief blijkt de praktijk weerbarstig. Een recente studie van rijksprojecten laat zien dat de aandacht voor natuur zich vaak beperkt tot wettelijke verplichtingen en dat kansen om meer te doen blijven liggen.

Wageningen University & Research en de Open Universiteit werken samen aan een inspiratiegids natuurinclusief werken. Het project heeft als doel om inzicht te geven in de mogelijkheden van natuurinclusief werken en aan de hand van voorbeelden te laten zien hoe ruimtelijke ontwikkelingen meer natuurinclusief kunnen worden gemaakt.

Het project biedt studenten die geïnteresseerd zijn in natuurbescherming, ruimtelijke planning en natuurinclusief werken de mogelijkheid voor een afstudeeronderzoek of stage. Onderzoeksopdrachten kunnen zicht richten op de algemene ontwikkeling van natuurinclusief werken of op specifieke beleidsvelden zoals duurzame energie, landbouw of water.

Referenties
Pleijte, M., Beunen, R., & During, R. (2016). Rijksprojecten: hét natuurinclusieve werken?: een analyse van relaties tussen rijksprojecten en de Rijksnatuurvisie (No. 82). Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu.