stalklimaat verbeteren

Netwerk zoekt gesloten varkensbedrijven

Het netwerk “Meer rendement door een beter klimaat” is op zoek naar ondernemers met een gesloten varkensbedrijf. Dit netwerk heeft als doel het verbeteren van het stalklimaat.

Een goed stalklimaat is zeer belangrijk voor de gezondheid en de productie van de varkens en voor de gezondheid en het werkplezier van de varkenshouder en zijn personeel. Het Klimaatplatform voor de Varkenshouderij constateert dat op veel varkensbedrijven het stalklimaat niet optimaal is (o.a. te hoge ruimtetemperaturen, grote temperatuurschommelingen per etmaal, tocht, hoge concentraties NH3 en CO2). Het stalklimaat heeft een belangrijke invloed op de diergezondheid en daarmee op de productie van de varkens.

Doelstelling project

Het doelstelling van dit project is om kennis en inzicht te krijgen hoe het klimaat in huidige varkensstallen verbeterd kan worden. Het project wordt gefinancierd door het Ministerie van Economische zaken en het Klimaatplatform Varkenshouderij.

Het project is in twee activiteiten op te splitsen:

1.     Eisen varken t.a.v. klimaat
Beschrijven eisen van het varken t.a.v. luchtkwaliteit en thermocomfort en wat zijn de gevolgen als je hieraan niet voldoet.

Luchtkwaliteitseisen: O2, CO2, NH3, Relatieve luchtvochtigheid, stof, mestgeur.

Thermocomfort: ruimtetemperatuur, luchtsnelheid, interactie tussen ruimtetemperatuur en luchtsnelheid, contacttemperatuur vloer, warmte-afgifte en warmte opname via straling.
Bij de beschrijving zal aangegeven worden wat wel bekend is en wat niet. Mogelijk dat de huidige adviezen onderbouwd aangepast gaan worden.

 

2.     Verbeteren klimaat in bestaande stallen
Verbeteren van bedrijfsrendement door het klimaat in bestaande stallen op gesloten varkensbedrijven te verbeteren via   begeleiding door klimaatdeskundigen en meten is weten.

Op een aantal praktijkbedrijven met een suboptimaal klimaat, gezondheidsproblemen, bijtproblemen en een suboptimale productie word gedurende 1 maand een nulmeting uitgevoerd. Tijdens deze nulmeting worden via sensoren diverse klimaatparameters op de bedrijven vastgelegd (a.s. temperatuur, relatieve luchtvochtigheid, CO2,) . Op basis van deze nulmeting worden adviezen gegeven om het stalklimaat te verbeteren, waarna wederom wordt gemeten wat de effecten van de adviezen zijn. Ook worden de effecten van deze aanpassingen op  diergezondheid (o.a. slachtafwijkingen) en productie  gemeten. Voor deze activiteit worden gesloten bedrijven gezocht. Deze bedrijven vormen een netwerk dat 3 tot 4 keer per jaar bijeenkomt om de ervaringen te delen.

Aanmelden voor deelname 

Heeft u interesse om deel te nemen aan activiteit 2 van dit project neem dan contact op met Anita Hoofs, telefoonnummer 0317-480586 of mail naar anita.hoofs@wur.nl