Nieuwe kengetallen voor gewasresten, wortels, graszode en hun impact op de organische stofbalans

Stage

Nieuwe kengetallen voor gewasresten, wortels, graszode en hun impact op de organische stofbalans

We zoeken iemand die graag de handen uit de mouwen steekt om herfst 2018 gewasmonsters te nemen van de biologische en conventionele teelten op Broekemahoeve bij Lelystad. Het veldwerk omvat het opgraven en uitspoelen van een selectie gewasresten en wortelstelsels. Met de verkregen gegevens worden daarna organische stofbalansen opgesteld met gebruikmaking van de oude en nieuwe kengetallen. Daaruit worden dan conclusies getrokken over nut en noodzaak van een uitgebreide update.