Impact story

Oplossingen voor vleermuissterfte door windmolens

De overheid is op zoek naar nieuwe kennis en innovaties waarmee vleermuissterfte door windmolens geminimaliseerd kan worden, zonder dat het grote gevolgen heeft voor de bedrijfsvoering van windenergie-exploitanten. Wageningen University & Research onderzoekt de migratie en het gedrag van vleermuizen rondom windmolenparken, zodat de juiste mitigerende maatregelen genomen kunnen worden.

Windturbines kunnen veel vleermuisslachtoffers veroorzaken. Turbines op land veroorzaken vooral sterfte onder lokale populaties. In de kustzone, op volle zee, langs de grote meren en rivieren vormen de wieken van windmolens juist een gevaar voor migrerende vleermuizen.

De afgelopen jaren hebben wij meer dan 150 vleermuizen van een zender voorzien zodat wij hun vliegbewegingen kunnen volgen.
Sander Lagerveld, onderzoeker bij Wageningen Marine Research

Vliegroutes in kaart

Om impact op vleermuizen te voorkomen is het cruciaal om bij locatiekeuzes van windparken rekening te houden met vliegroutes en foerageergebieden. Onderzoeker Sander Lagerveld brengt deze in kaart en werkt verder aan computermodellen op basis van onder andere weerparameters om vleermuismigratie zo precies mogelijk te voorspellen. Deze informatie kan worden gebruikt om windmolens op de juiste momenten tijdelijk stil te zetten.

Bat-detectors

Wageningen University & Research heeft veel ervaring op het gebied van vleermuisonderzoek met batdetectors. Bat-detectors worden ingezet voor langetermijnmonitoring van de aanwezigheid in ruimte en tijd van vleermuizen en om de soortensamenstelling vast te stellen. Op dit moment hebben wij een operationeel bat-detectornetwerk van vijftien locaties op de Noordzee.

Telemetrie

Telemetrie wordt toegepast om vliegroutes en habitatgebruik van vleermuizen vast te stellen. De afgelopen jaren hebben wij meer dan 150 vleermuizen van een zender voorzien, zodat wij hun vliegbewegingen kunnen volgen met een eigen netwerk van circa twintig stationaire telemetriestations. Dit netwerk is onderdeel van het internationale Motus Wildlife Tracking System (www.motus.org).

Warmtebeeldcamera's

Tenslotte gebruiken we warmtebeeldcamera’s waarmee gedetailleerde informatie wordt verkregen over vlieggedrag, bijvoorbeeld rond windturbines.

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan

Bij ons vleermuisonderzoek werken wij nauw samen met de windenergiesector, natuurorganisaties, ecologische adviesbureaus en de overheid.